เลขที่จดทะเบียนบริษัท 11/09112
เนื่องจากตารางเวลาการบินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นหากลูกค้าต้องการดูตารางเวลาการบินสามารถตรวจสอบได้จาก
หน้าเว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง