สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดอ่างทอง, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดอ่างทอง, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 14°35′20″ เหนือ และลองติจูด 100°27′17″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - กันยายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสิงห์บุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.1 29.7 31.6 31.6 30.2 29.4 28.5 28.8 27.6 27.3 26.5 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.3 0.5 27.5 74.8 141.1 85.3 146.8 285.0 249.1 0.0 14.7 93.2

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร