สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา, ที่เที่ยวจังหวัดอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดอยุธยา
พระราชวังบางปะอิน สถานที่ตั้ง : อำเภอบางปะอิน
พระราชวังบางปะอินเป็นพระราชวังฤดูร้อนตั้งอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา พระราชวังถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาราวศตวรรษที่ 17 หลังจากนั้นได้ถูกทำลายสมัยอยุธยาล่มสลายและได้ถูกบูรณะขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงเสด็จประพาสแปรพระราชฐานในฤดูร้อนอยู่เสมอ มีสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างหลากหลายรูปแบบอยู่ในสวนขนาดใหญ่ล้อมรอบสระน้ำ

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนมีลวดลายแกะสลักงดงามวิจิตรยิ่ง โดยวัสดุนำเข้ามาจากประเทศจีน มีพระที่นั่งสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมอิตาลี ศาลา พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงทรงจตุรมุขอยู่กลางสระน้ำ รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยและตรงข้ามมีโบสถ์สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิคตกแต่งด้วยกระจกสี มีรูปปั้นสไตล์ยุโรปตั้งประดับอยู่ทั่วบริเวณซึ่งโปรดเกล้าฯสร้างโดยรัชกาลที่ 5 และมี 1 ในรูปปั้นเหล่านั้น ที่มีรูปเหมือนพระมเหสีที่ทรงที่ทรงประสบอุบัติเหตุทางเรือ
หอเหมมณเฑียรเทวราช (Ho Hemmonthian Thewarat)
เป็นปรางค์ศิลาในเขตพระราชวังชั้นนอกริมสระใต้ต้นโพธิ์เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้นแทนศาลเดิมที่ชาวบ้านสร้างไว้ เพื่ออุทิศถวายพระเจ้าปราสาททองกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2422 พระที่นั่งไอศวรรรย์ทิพย์อาสน์ เป็นปราสาทอยู่กลางสระ สร้างในรัชกาลที่ 5 เดิมสร้างด้วยเครื่องไม้ทั้งองค์ ต่อมารัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนเสาและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด เป็นท้องพระโรงอยู่ทางตอนเหนือของ "สะพานเสด็จ" เดิมเป็นเรือนไม้สองชั้นเป็นที่ตั้งที่ประทับและท้องพระโรงร่วมกัน ต่อมารัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้รื้อสร้างใหม่เป็นอาคารทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียรออร์เดอร์ ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกขุนนางในงานพระราชพิธี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419 เคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายครั้ง เช่นปี พ.ศ. 2436 รับรองพระเจ้าชาร์นิโคลัสแห่งประเทศรัสเซียในปี พ.ศ. 2436 รับรองมองซิเออร์ปาวีร์ทูตฝรั่งเศสและปี พ.ศ. 2452 รับรองดุ๊กและดัชเชสโยฮันเบรตแห่งเมืองบรันทวีท ประเทศเยอรมัน ถึงในปัจจุบันก็ยังใช้เป็นที่รับรองแขกเมืองสำคัญอยู่เสมอ สิ่งสำคัญในพระที่นั่งเป็นภาพชุดพระราชพงศาวดารกับภาพเรื่องอิเหนาพระอภัยมณีและรามเกียรติ์
สภาคารราชประยูร (Saphakhan Ratchaprayun)
เป็นตึกสองชั้นริมลำน้ำตรงหน้าพระที่นั่งวโรภาษพิมานในเขตพระราชวังชั้นนอก สร้างในรัชกาลที่ 5 สำหรับใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้าและข้าราชบริพาร พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เป็นพระที่นั่งเรือนไม้หมู่ทั้งชั้นบนและชั้นล่างทาสีเขียวอ่อนแก่สลับกันด้วยงานช่างที่ประณีต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงข้ามกับสระน้ำมีเฉลียงตามแบบชาเลต์ของสวิส ก่อนที่พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรได้เกิดเพลิงไหม้ ขณะที่มีการซ่อมรักษาในปี พ.ศ. 2481 พระที่นั่งสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้มะฮอกกานีซึ่งสั่งตรงมาจากยุโรป
โรงละคร (Theatre)
โรงละครนี้ถูกโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สระน้ำทางทิศตะวันตกของอุทยานภูมิเสถียร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของพระราชวัง ลักษณะเป็นพระที่นั่งศิลปะแบบจีนโดยพระยาโชดึกราชเศรษฐี (ฟัก) เป็นนายงานสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นพระที่นั่งสำหรับประทับในฤดูหนาว หอวิฑูรทัศนา เป็นตำหนักเก๋งเล็กอยู่ใกล้สวนริมสระน้ำในเขตพระราชวังชั้นใน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2424 เป็นพระที่นั่งหอสูงยอดมน ตั้งอยู่ระหว่างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรกับพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นพระที่นั่ง 3 ชั้น มีบันไดเวียน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศบ้านเมืองโดยรอบ ก่อสร้างด้วยหินอ่อน ก่อเป็นแท่งหกเหลี่ยม สูง 3 เมตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังบรรจุพระสริรังคาร ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกหินอ่อนแกะสลักพระรูปเหมือนที่รัชกาลที่5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2431 เพื่อคลายความโศกเศร้าและเป็นอนุสรณ์ เนื่องจากการที่พระองค์สูญเสียพระอัครชายาเธอฯ พระราชโอรสและพระราชธิดาถึง 3 พระองค์ในปีเดียวกันในปี พ.ศ. 2430 โดยสร้างไว้ใกล้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (Bang Sai Royal Folk Arts and Craft Centre)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบางไทร
ศูนย์ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลบึงใหญ่อำเภอบางไทร เกษตรกรในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดอื่นๆ ได้รับการฝึกฝนศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านจากศูนย์ ซึ่งก่อตั้งในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 21กรกฏาคม 2519 ผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์ศิลปาชีพได้แก่ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช การแกะสลัก การจักสาน การทำตุ๊กตา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำเครื่องเรือน การทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า การย้อมสี ช่างเชื่อมและเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะส่งไปจำหน่ายที่ร้านจิตรลดาแต่ละสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ จตุรมุขสูง 4 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชั้นล่างเป็นศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและศูนย์ศิลปาชีพอื่น ๆ ทั่วประเทศ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชั้นที่ 4 เป็นห้องประชุมสัมนา
เปิดให้ชม : ทุกวัน วันธรรมดา 09.00-17.00 น.
วันหยุดราชการ 09.00-18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม
อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ (Arts and Crafts Training Buildings)
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประกอบด้วยอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพของแผนกต่างๆ 29 แผนก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิธีการฝึกอบรมศิลปาชีพของศูนย์ฯ ได้ทุกขั้นตอนและการผลิตงานศิลปาชีพที่มีความประณีตวิจิตรซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เปิดให้ชม : ทุกวันเวลา 09.00-16.00 น.
พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ (One Thousand-armed Kwan Yin Bodhisattva)
ศาลาพระมิ่งขวัญ นายถู เจี๋ย ในนามของประชาชนชาวจีนได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ซึ่งแกะสลักจากไม้จันทน์เหลืองสูง 6 เมตร จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม-พรรษาครบ 6 รอบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำมาประดิษฐานไว้ ณ พระตำหนักชั่วคราวศาลาโรงช้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพื่อให้ประชาชนที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระโพธิสัตว์กวนอิม สามารถมานมัสการและสักการะบูชาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
พระตำหนัก (Phra Tamnak)
พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ ลักษณะพระตำหนักเป็นเรือนไทยภาคกลางใต้ ถุนสูงสร้างโดยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น แวดล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับและน้ำตกจำลองที่สวยงาม วังปลาจัดสร้างและดำเนินงานโดยกรมประมงเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตัวอาคารหลักมีตู้กระจกขนาดใหญ่จำนวน 2 ตู้ ตู้ใหญ่รูปเมล็ดถั่วมีขนาดความจุ 1,400 ตัน อีกตู้หนึ่งทรงกลมขนาดความจุ 600 ตัน ภายในตู้จะแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ ที่เป็นปลาพื้นเมืองของไทย
เปิดให้ชม : เวลา 10.00-16.00น. ปิดทุกวันจันทร์
สวนนก (Suan Nok)
สวนนก ดำเนินงานโดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ สวนนกเป็นกรงนกขนาดใหญ่ 2 กรง ภายในมีนกพันธุ์ที่หาชมได้ยากมากกว่า 30 ชนิด มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เหมือนธรรมชาติ อาทิ น้ำตกและธารน้ำจำลอง มีป่าจำลองที่ร่มรื่นใกล้เคียงกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปชมและถ่ายภาพนกจากด้านบนของกรงได้อย่างชัดเจน และบริเวณรอบๆ กรงนกยังมีสัตว์ป่าอื่นๆ ให้ชมอีกด้วย
เปิดให้ชม : วันอังคาร - วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันจันทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านแห่งนี้ให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อเป็นสถานที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมในการสร้างบ้านเรือนของคนไทยภาคต่าง ๆ การจำลองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทยจากทั่วประเทศ ภายในหมู่บ้านมีการสาธิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆ ในแต่ละภาคและการสาธิตงานศิลปาชีพ เปิดให้ชมเวลา 8.30–17.00 น.ในวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์เวลา 9.00–19.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์และการละเล่นพื้นบ้านทั้ง 4 ภาคให้ชมด้วยเปิดแสดงช่วง 16.30-17.30 น. ของวันหยุดสุดสัปดาห์และวันนักขัตฤกษ์

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร