สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดอยุธยา, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดอยุธยา

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดอยุธยา, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 14°20′58″ เหนือ และลองติจูด 100°33′34″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.0 29.6 31.6 31.6 30.2 29.4 28.5 28.9 27.6 27.2 26.5 29.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.2 0.6 32.0 73.6 127.0 73.8 145.6 270.9 252.3 0.0 16.5 90.2

หมายเหตุ: ตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริง ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร