สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน, ที่เที่ยวจังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
โบราณสถานวัดเกาะกลาง
โบราณสถานวัดเกาะกลาง
โบราณสถานวัดเกาะกลาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
โบราณสถานวัดเกาะกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง โบราณสถานวันเกาะกลาง เดิมเชื่อว่าเป็นที่ เกาะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำปิงกับลำน้ำสาขาที่แยกออกจากแม่ปิง ไหลอ้อมแผ่นดินตัวเกาะ แล้วกลับมารวมกันอย่างเดิม ต่อมา แม่น้ำปิงเปลี่ยนเส้นทางใหม่ เกาะกลางจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ พื้นที่ส่วนเป็นที่ตั้งของวัด เกาะกลาง เป้นลักษณะรูปทรงสถาปัตยกรรมศิลป์ มีความเก่าแก่มีโบราณวัตถุและชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นเป็นศิลปกรรม ตกแต่ง สถาปัตยกรรมมากมายมีอายุร่วมสมัยกับยุคล้านนาตอนต้นหรือประมาณ 700 ปี ที่มีอิทธิพลจากศิลปะหริภญชัย นอก จากนี้ยังขุดพบรูปแบบสถาปัตยกรรมคติทวารวดี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการขุดแต่งและ บูรณะโบราณสถานวัดเกาะกลาง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี
กู่ช้าง-กู่ม้า
สถานที่ตั้ง : อำเมืองลำพูน
เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดไก่แก้ว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร กู่ช้างเป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ชื่อ “ภูก่ำงาเขียว” ซึ่งหมายถึงช้างผิวสีคล้ำ งาสีเขียวที่ทรงอานุภาพและ อิทธิฤทธิ์ในสงคราม ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสของพระนางจามเทวี
พระธาตุเจดีย์ห้าดวง (เวียงห้าหลัง)
สถานที่ตั้ง : อำเภอลี้
สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นบริเวณ เวียงเก่าลี้เพราะมีซากกำแพงและคูเมืองตั้งเป็นแถว วัดนี้เป็นที่ตั้งของหมู่เจดีย์ 5 องค์ ตามตำนานกล่าวว่าพระนางเจ้าจามเทวี กษัตริย์ ครองเมืองหริภุญไชยได้ยินข่าวจากราษฎรเมืองลี้ว่ามีดวงแก้ว 5 ดวง ปรากฏเห็นอยู่บ่อยครั้งจึงได้เสด็จมาดูด้วยพระองค์เอง เวลากลาง คืนจึงได้ทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างจากดวงแก้วทั้ง 5 ดวง ลอยอยู่บนกองดิน 5 กอง จึงได้สอบถามความเป็นมาก็ทราบว่าคือพระเม โตธาตุ (น้ำไคลมือ) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าที่เคยล้างพระหัตถ์และน้ำก็ไหลผ่านปลายนิ้วทั้ง 5 ลงพื้นดิน พระนางจึง เกิดศรัทธาสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบกองดินทั้ง 5 กองไว้ และในวันที่ 20 เมษายนของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุห้าดวง
ศาสนสถาน
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้านคือถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออกและถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา ภายในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยมีสิ่งที่น่าสนใจคือ : ซุ้มประตูก่อนเข้าไปในบริเวณวัดจะผ่านซุ้มประตูฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร ประกอบด้วย ซุ้มยอดเป็นชั้นๆ หน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตย ราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม
วัดจามเทวี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดกู่กุด" ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ตำบลในเมือง สร้างเมื่อประมาณปีพ.ศ. 1298 เป็นฝีมือช่างละโว้ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืน ปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ตามตำ นานเล่าว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวีได้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุอัฐิของพระนางเมื่อ ปี พ.ศ. 1298 เดิมมียอดห่อหุ้มด้วยทองคำ ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบชัด ยอดพระเจดีย์หักหายไปชาว บ้านจึงเรียกว่า กู่กุด หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ นอกจากนั้นยังมี รัตนเจดีย์ซึ่งตั้ง อยู่ทางขวาของวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ ฐานล่างสุดเป็นรูป 8 เหลี่ยม มีเส้น ผ่าศูนย์กลาง 4.40 เมตร สูงจรดยอด 11.50 เมตร องค์เจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้ม ประดิษ ฐานพระพุทธรูปยืนก่ออิฐถือปูนทั้งองค์
วัดพระยืน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน มีชื่อเดิมว่าวัดพฤทธมหาสถานซึ่งพระเจ้าธรรม มิกราช กษัตริย์หริภุญชัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1606-1611 พระเจดีย์วัดพระยืนเป็นพระเจดีย์ทรง มณฑปมีพระพุทธรูปยืนทั้งสี่ทิศ เครื่องบนประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอดโดยมีเจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงกลม ขนาดเล็กเป็นประธานคล้ายคลึงกับอานันทเจดีย์ที่เมืองพุกาม และพระเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย วัดจามเทวี
วัดจามเทวี
วัดมหาวัน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
วัดมหาวันตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 500 เมตร เลียบไปตามคูเมืองเก่า มีตำนานการสร้างวัดกล่าวว่าวัดนี้สร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชย ในราวปี พ.ศ. 1200 สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิหรือพระศิลาดำซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูนซึ่งมีความสำคัญและเป็นแบบพิมพ์ในการจำ ลองทำพระเครื่องที่ลือชื่อคือพระรอดมหาวัน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ตำบลมะกอกอยู่ห่างจากป่าซางตามถนนป่าซาง-ลี้ประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ช่วงกิโลเมตรที่ 136 - 137 เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นบันไดทางขึ้นวัดอย่างชัดเจน วัดนี้เป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน ตามตำนานการสร้าง วัดเล่าว่าพระพุทธองค์พร้อมด้วยสาวกได้เสด็จจาริกสั่งสอนไปตามที่ต่างๆ จนถึงที่แห่งนี้ได้รับสั่งให้นำจีวร ที่ซักระหว่างทางออกมาตากกับหน้าผาหิน ซึ่งปัจจุบันก็ยังปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายจีวรของพระอยู่จนทุก วันนี้ จากนั้นจึงทรงอธิษฐานเหยียบพระบาทประดิษฐานรอยไว้บนลานผาลาดซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบัน และบนม่อนดอยเบื้องหลังวัดได้มีการสร้างพระเจดีย์ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพและ พระธาตุหริภุญชัย โดยมีบันไดนาค 469 ขั้น เชื่อมระหว่างเจดีย์บนม่อนดอยกับวัดพระบาทตากผ้าที่เชิงดอย ปัจจุบันสามารถนำรถขึ้นไปได้เมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ซึ่งตรงกับวันถวายพระเพลิงพระสรีระของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีการสรงน้ำพระพุทธบาทเป็นประเพณีทุกปี
วัดพระบาทห้วยต้ม
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโฮ่ง
วัดพระบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้เป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวเขาพระบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 46 - 47 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณทางเข้ามีอนุสาวรีย์พระครู บาชัยวงศาตั้งอยู่ ตามประวัติเล่าว่ามีชาวลัวะ 2 คน ชื่อแก้วมาเมืองและพยา มาจากเมืองเถินและพราน ล่าเนื้อ 8 คน เข้าป่าล่าสัตว์ได้มาพบพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาโปรดพุทธบริษัทบริเวณนี้ จึงนำเนื้อสดที่ ล่ามาได้ถวายแด่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าไม่ฉันเนื้อ พวกพรานจึงนำข้าวและผักไปต้มที่ข้างห้วย พอสุกแล้วจึงนำมาใส่บาตร เมื่อฉันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศโปรดเมตตาให้พวกลัวะและพรานทั้ง 8 คนฟัง จนเกิดศรัทธาขึ้นจึงขออาราธนาพระพุทธเจ้าเหยียบหินให้เป็นรอยพระพุทธบาท เพื่อประดิษฐาน ไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัททั่วไป

วัดพระบาทห้วยต้มมีอาณาบริเวณกว้างขวางภายในมีสิ่งก่อสร้างทำจากศิลาแลง ที่ขุดได้จากบ่อศิลาแลงด้าน หลังของวัด และมีองค์พระธาตุที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยครูบาชัยวงศา พระอาจารย์ชื่อดังของทาง ภาคเหนือ เป็นผู้บูรณะก่อสร้างและจากศรัทธาของบรรดาชาวกะเหรี่ยงที่อยู่รอบบริเวณวัด ชาวกะเหรี่ยงเหล่า นี้นอกจากจะทำไร่ทำสวนแล้วยังมีอาชีพเป็นช่างฝีมือทอผ้า ทำสร้อยคอเครื่องเงินเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ในทุกปีประมาณเดือนธันวาคมชาวกะเหรี่ยงจะจัดงานชุมนุมชาวกะเหรี่ยงและสืบสานวัฒนธรรม มีกิจกรรม น่าสนใจอาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมชาวดอย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือชาว กะเหรี่ยง บริเวณบ้านพระบาทห้วยต้ม วัดพระยืน
วัดพระยืน
วัดพระเจ้าตนหลวง
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง ริมทางหลวงหมายเลข 108 เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 1010 เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงตัววัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1909 วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณขนาดหน้าตักกว้าง 7.5 เมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงเมา ลี 9.5 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1909 โดยพระเถระสิริราชวโส เพื่อหลีกเคราะห์กรรมและภัยพิบัติจึงมีฉายานามว่า พระเจ้าหลีกเคราะห์ อีกชื่อหนึ่ง
วัดป่าป๋วยและวัดพระคงฤาษี
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโฮ่ง
วัดป่าป๋วยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2517
อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอกห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวีซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของนครหริภุญชัยหรือเมืองลำพูน
อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
อนุสาวรีย์สุเทวฤาษีตั้งอยู่ที่บริเวณดอยติ ริมถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ ทางเข้าวัดดอยติ ตรงทางเข้าสู่เมืองลำพูน เดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน สุเทวฤาษีเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญไชยแต่เนื่องจากเป็นผู้บำเพ็ญ สมาบัติและ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกจึงไปเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นพระธิดาของพระยาจัก วัติแห่งเมืองละโว้มาปก ครองเมืองหริภุญไชยแทน และยังได้ช่วยเหลือพระนางจามเทวีประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาในนครหริภุญ ไชยอย่างมั่นคง
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
ตั้งอยู่ที่ 122 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัยเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ ต่อมากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2517 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2522 ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุแบ่งเป็น 3 ห้องคือห้องจัดแสดงใหญ่ เป็นห้องโถงยาวอยู่ชั้นบนของตัวอาคารมีการจัดแสดงวัตถุ ออกเป็น 3 สมัยคือสมัยก่อนหริภุญไชย สมัยหริภุญไชยและสมัยล้านนาได้แก่พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป พระพิมพ์และเทวดา เป็นต้น ห้องจัดแสดงศิลปพื้นบ้าน และเครื่องไม้จำหลัก เป็นห้องจัดแสดงเล็กที่อยู่อาคารเล็กชั้นเดียวมีโถงเชื่อมจากชั้นบนของอาคาร หลังใหญ่ วัตถุที่แสดงเป็นศิลปะสมัยล้านนา รัตนโกสินทร์แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือตีเหล็ก เครื่องมือทอผ้า เครื่องดนตรีพื้นบ้าน พานดอกไม้เชี่ยนหมากเป็นต้น ห้องศิลาจารึกเป็นห้องโถงเปิดโล่งอยู่ชั้นล่างของตัวอาคารจัดแสดง ศิลาจารึก สมัยหริภุญไชย ราวพุทธศตวรรษที่ 17 และศิลาจารึกสมัยล้านนาอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นไป
พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย
สถานที่ตั้ง : อำเภอลี้
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตั้งอยู่ที่บริเวณดอยติ ริมถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงทางเข้าสู่เมืองลำพูน เดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ลำพูน สุเทวฤาษีเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญไชยแต่เนื่องจากเป็นผู้บำเพ็ญสมาบัติและไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก จึงไปเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็น พระธิดาของพระยาจักวัติแห่งเมืองละโว้มาปกครองเมืองหริภุญไชยแทน และยังได้ช่วยเหลือพระนางจามเทวีประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนา ในนครหริภุญไชยอย่างมั่นคง
ตลาด
ตลาดหนองดอก
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
ลาดแห่งนี้เป็นแบ่ง 3 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน มีโครงสร้างอาคารที่มีสภาพแข็งแรง จัดแบ่งเป็นสัดส่วนน่าดู สาธารณูปโภคครบครัน สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น บรรดาพ่อค้า แม่ค้าก็แต่งกายสะอาดถูกหลักสุขลักษณะ ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายลูกค้ากันอย่างครึกครื้น และที่สำคัญราคาประหยัด ไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วย รับรองว่า มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดหนองดอกได้ทั้งของดีมีคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ดอยขะม้อ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองลำพูน
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ อยู่ในตำบลมะเขือแจ้ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวเข้าทางหลวงสายสาย 1147 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่หลังนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเป็นภูเขาไฟโบราณรูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชีบน ยอดมีปล่องกว้าง 3 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร ตอนล่างเป็นบ่อมีน้ำตลอดปี การเดินขึ้นไปบ่อน้ำบนยอดเขาต้องขึ้นบันไดไป 1,749 ขั้น ประชาชนนับถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้หญิงตัก เมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จะต้องตักน้ำจากบ่อนี้ไปปนกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์พระธาตุและเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยเสด็จขึ้นเสวยราช สมบัติ จะต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกครั้ง
ถ้ำเอราวัณ
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
ถ้ำเอราวัณตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ บริเวณที่ทำการย่อยสำนักงานหน่วยอนุรักษ์ป่าไม้แม่อาว เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ช่วงกิโลเมตรที่ 124 มีป้ายบอกทางเลี้ยวเข้าถนนลาดยาง 4 กิโลเมตร และลูกรังอีก 7 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการย่อยของสำนักงานหน่วยอนุรักษ์ป่าไม้แม่อาว ลักษณะปากถ้ำ จะมีขนาดเล็กลาดต่ำจนถึงปากคูหาถ้ำ เมื่อผ่านปากถ้ำเข้าไปจะพบห้องโล่งกว้างแสงแดดเข้าไม่ถึง บางแห่งของห้องโถงใหญ่แบ่งเป็นห้องเล็กๆ กระจายอยู่ ซึ่ง แต่ละห้องจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม การเดินทางเข้าไปในถ้ำควรมีเจ้าหน้าที่นำทางและควรนำไฟฉายติดตัวไปด้วยเพราะภายในถ้ำไม่มีไฟฟ้า
ถ้ำหลวงผาเวียง
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู ไกลจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 (ช่วงบ้านโฮ่ง - ลี้) จะมีป้ายบอกทางเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2.8 กิโลเมตร เดินเท้าขึ้นบันไดอีกประมาณ 400 เมตร เป็นถ้ำที่มีความสวยงามภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 8 ห้อง เช่น ลานรมณีย์เป็นห้องกว้างมีแสงสว่างจากปากถ้ำส่องถึง อัคนีโขดเขินเป็นห้องที่มีร่องรอยการพังทะลายของหินงอกหินย้อยและเนินไศลงามตา เป็นเนินดิน สลับกับก้อนหินตั้งเป็นต้น ค่าเข้าชมถ้ำคนละ 10 บาท ภายในถ้ำจะติดไฟฟ้าไว้บริการ
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
ศูนย์หัตถกรรม อำเภอป่าซาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอป่าซาง
อำเภอป่าซางเป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตงานฝีมือจากผ้าฝ้ายซี่งวัตถุดิบทั้งหมด ผลิตจากในท้องที่ บ้านหนองเงือก นอกจากนี้ยังมีวังโบราณที่มีสถาปัตยกรรมสวยงานสไตล์พื้นเมือง จากประเทศพม่า
บ้านหนองช้างคืน
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโฮ่ง
บ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน เป็นแหล่งผลิตลำไยใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ก่อนถึงเมืองลำพูน 8 กิโลเมตร โดยจะผ่านบ้านป่าเหวมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาเข้าบ้านหนองช้างคืน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ตรงเข้า ไปประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้าน ตลอดสองฝั่งทางที่ลดเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านจะเนืองแน่นไปด้วยสวนลำไย ในช่วงราวเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีงานเทศกาลลำไย ลำพูนได้จัดขึ้นในเขตอำเภอเมืองลำพูน ในงานนี้จะมีการ ประกวดรถประเภทสวยงามที่ประดับตกแต่งด้วยลำไยการประกวดผลิตผลลำไยและธิดาลำไย
หมู่บ้านกระเหรี่ยงพัฒนาห้วยละ
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโฮ่ง
อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 (ลำพูน - ลี้) ระหว่างกิโลเมตรที่ 107-108 เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ยังคงประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมไว้คือ การทอผ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้เอวเป็นกี่ในการทอ
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร