สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดลำพูน, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดลำพูน, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 18°34′45″ เหนือ และลองติจูด 99°0′23″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 241 เมตร หรือ 790 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดปี พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดลำพูน
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
24.7 28.5 32.3 31.7 29.7 28.4 27.1 27.3 26.3 24.0 22.9 27.5
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 2.3 12.8 51.4 135.4 127.3 547.1 243.9 188.6 20.0 12.2 121.9
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร