สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสววรค์, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสววรค์, ที่เที่ยวจังหวัดนครสววรค์

สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานและประวัติศาสตร์
เมืองโบราณ บ้านโคกไม้เดน
เมืองโบราณ บ้านโคกไม้เดน
เมืองโบราณ บ้านโคกไม้เดน
สถานที่ตั้ง : อำเภอพยุหะคีรี
Khok Mai Den Ancient City is in Tambon บ้านโคกไม้เดน ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าน้ำอ้อย เป็นสถานที่ที่มีโบราณวัตถุซึ่งแสดงถึงเมืองเก่าแก่สมัยสุโขทัยได้แก่ ซากกำแพงเนินดิน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบโบราณวัตถุเป็นรูปปั้นช้างพญาฉัททันต์ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี คำว่า "โคกไม้เดน" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า "เมืองบน" สร้างขึ้นในสมัยทวาราวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 ตัวเมืองบนมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ขนาดยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 600 เมตร คล้ายเมืองกำแพงนครปฐมเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่ จังหวัดชลบุรี
เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จัน
สถานที่ตั้ง : อำเภอตาคลี
เมืองโบราณจันเสนและพิพิธภัณฑ์จันเสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมือง โบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลมล้อมรอบด้วยคูเมือง ซึ่งกว้างประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็นร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ 800 เมตร กว้าง 700 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 480,000 ตารางเมตร เนื่องจากบริเวณภาย ในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอกคูเมือง ชาวบ้านจึงเรียกว่า "โคกจันเสน" ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ทำด้วยเศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่างๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหินได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัดที่ทำด้วยโลหะมีตุ้มหูทำด้วยตะกั่วหรือดีบุกใบหอกที่ทำด้วยสำริด ปัจจุบันโบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์จันเสนซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสนจะเปิดให้ดูทุกวันหยุด สำหรับผู้ที่ต้องการ เข้าเยี่ยมชมวัดในช่วงวันธรรมดาสามารถติดต่อขออนุญาตจากวัดเท่านั้น
ศาสนสถาน
เมืองโบราณจันเสน
เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จัน
วัดเกรียงไกรกลาง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดเกรียงไกรกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเกรียงไกร ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ภายในวัดมี พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย และวิหารเก่าแก่กว่าร้อยปีมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐาน อยู่ภายใน มีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธชาติชาดก บริเวณหน้าวัดมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมี ฟาร์มจระเข้ด้วย
วัดวรนาถบรรพต หรือ วัดเขากบ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาและเชิงเขากบ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 185.50 เมตร มีทางขึ้น 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันได จำนวน 437 ขั้นและอีกด้านหนึ่งมีถนนราดยางขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งมีโบราณวัตถุอาทิรอยพระพุทธบาทจำลอง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสร้างสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี บริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยสุโขทัย และกรมศิลปากรได้จารึก ประวัติศาสตร์ของวัดไว้ที่ฐานของเจดีย์องค์นี้ด้วย วัดนี้ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนาและมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. 2509 บริเวณเนินเขาใกล้เคียง เป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
วัดนครสวรรค์ (วัดหัวเมือง)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ถนนสวรรค์วิถี เป็นที่ประดิษฐานพระผู้ให้อภัยยิ่งหรือพระหันหลังให้กัน ตั้งอยู่หลังโบสถ์วัดนครสวรรค์ ด้านถนนเทพสิทธิ ชัยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกองค์หนึ่ง อีกองค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีประวัติว่าพม่าเคยยกทัพมาถึงเมืองนครสวรรค์ และได้สร้างพระพุทธรูปไว้เป็นอนุสรณ์ การหันหลังให้กันอาจมีความหมายถึงการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันอีกต่อไป และภายในโบสถ์วัดนครสวรรค์ นั้นมีพระพุทธรูปนามว่า "หลวงพ่อศรีสวรรค์" ประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพสักการะของชาวนครสวรรค์
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
วัดวรนาถบรรพต หรือ วัดเขากบ
วัดวรนาถบรรพต หรือ วัดเขากบ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำโพ ริมฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ำ ใจของชาวบ้าน รวมทั้งผู้สัญจรทางน้ำที่ผ่านไป ภายในศาลประดิษฐานเทพปิ่นโถวกง เทพกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด
วัดจอมคีรีนาคพรต หรือ วัดเขา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่บนยอดเขาบวชนาค ระหว่างเชิงสะพานเดชาติวงศ์และค่ายจิรประวัติ ตามตำนานได้กล่าวว่าเมื่อกองทัพพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งที่ 2 ได้แล้ว จึงร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่านับถือพุทธศาสนาเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลองและพระอุโบสถที่ชาว บ้านเรียกว่า "โบสถ์เทวดาสร้าง" ซึ่งทุกๆ เดือน 12 ของปีจะมีงานนมัสการและปิดทอง รอยพระพุทธบาทจำลองนี้เรียกว่า "งานวัดเขา" ซึ่งนอก จากจะมีงานสมโภชน์แบบงานวัดทั่วไปแล้ว ยังมีการแข่งขันเรือยาวอีกด้วย เมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาบวชนาคและมองลงมาจะเห็นทัศนียภาพที่สวย งามของสะพานเดชาติวงศ์ แม่น้ำเจ้าพระยา และเขากบ
วัดถ้ำพรสวรรค์
สถานที่ตั้ง : อำเภอตากฟ้า
ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพยนต์มีถนนราดยางระยะทางจากตัวจังหวัด 105 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ตามถนนสาย ตากฟ้า-โคกสำโรง บริเวณวัดสวยงามมีศาลาสมภพ ปลูกสร้าง 3 ชั้น อย่างทันสมัย ข้างหลังวัดมีถ้ำพรสวรรค์ ภายในแบ่งออกเป็น 2 ตอนตอน แรกเป็นห้องเล็ก ตอนที่สองเป็นห้องใหญ่มีพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างทันสมัยอยู่มากมีน้ำตกจำลองมีสระน้ำตรงกลางถ้ำ พื้นถ้ำเทคอนกรีตหมด บรรยากาศเย็นสบายไม่มีค้างคาวอาศัยอยู่ภายในถ้ำติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาอย่างพร้อมมูล
พิพิธภัณฑ์
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุขที่สวยงามเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมของจังหวัด ภายในเป็นห้องนิทรรศการแสดงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมและแหล่งโบราณคดีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโรงละครขนาด 110 ที่นั่ง จัดแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรมนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535
ตลาด
ตลาดน้ำวัดบางประมุง
สถานที่ตั้ง : อำเภอโกรกพระ
อยู่ริมฝั่งคลองบางประมุง บริเวณด้านหลังวัดบางประมุง ห่างจากเมืองนครสวรรค์ประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนสายนครสวรรค์-โกรกพระ ชาวบ้านจะพาย เรือนำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่มาจำหน่าย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.00-16.00 น. นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีกอาทินวดแผนโบราณ การล่องเรือชมคลองบางประมุง ชมสวนกล้วย บริการเรือพาย จักรยานน้ำ เป็นต้น
สวนสาธารณะ
อุทยานสวรรค์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองนครสวรรค์มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก มีเนื้อที่ 314 ไร่ ใกล้ทาง แยกสายเชียงใหม่-พิษณุโลก ติดกับถนนสายเอเซีย อุทยานสวรรค์ประกอบด้วยหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า "หนองสมบุญ" มีถนนวงแหวน 2 ชั้นล้อมรอบ ตรงกลางเป็นเกาะซึ่งมีเนื้อที่ 4 ไร่ มีสวนหย่อมสนามหญ้า น้ำพุ เวทีกลางแจ้ง น้ำตก ริมฝั่ง น้ำภายในอุทยานจัดเป็นสวนสุขภาพ ด้านหน้าของสวนสาธารณะสร้างอย่างสวยงามมีห้องน้ำ และห้องแต่งตัวบริการแก่นัก ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บึงบอระเพ็ด
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสงในอดีตบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็น "ทะเลเหนือ" หรือ "จอมบึง" เพราะมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำอยู่มากมาย จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด มีพันธุ์สัตว์ที่หายาก ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร ปลาเสือตอ และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม จะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาที่บึงแห่งนี้ พื้นที่บางส่วนได้รับการ ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ ป่าบึงบอระเพ็ดนั้นอยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กลางบึงมีตำหนักแพที่สร้างขึ้นเมื่อ ครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐาน
ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
นครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านได้ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ บริเวณด้านหน้าเขื่อนในตัวเมืองซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำทั้งสองสายดังกล่าว จะมองเห็นถึงความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองได้อย่าง ชัดเจน กล่าวคือแม่น้ำน่านจะมีสีค่อนข้างแดง และแม่น้ำปิงจะเป็นสีค่อนข้างไปทางเขียวเมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงค่อยๆ รวมตัวเข้า ด้วยกันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่เป็นสายสำคัญของประเทศไทยไหลผ่าน จังหวัดต่างๆ ในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครและ ออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการมีความยาว ประมาณ 370 กิโลเมตร
ถ้ำบ่อยา
บึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ด
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นถ้ำอยู่บนเขาที่หมู่บ้านหินก้อน ตำบลหนองกรวด อยู่ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ตามถนนสายนครสวรรค์-ลาดยาว ทางแยกเข้าวัดถ้ำบ่อยา (วัดศรีอุทุมพร) ระยะทาง 6 กิโลเมตร จากบริเวณเชิงเขา มีบันไดขึ้นไปสู่ตัวถ้ำ ภายในถ้ำมีบริเวณกว้างขวางพอสมควร โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ตอนแรกเป็นที่ตั้งพระประธานองค์ใหญ่ ช่วงที่ 2 อยู่ลึกเข้าไปข้างในเป็นทางตัน บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำทิพย์ซึ่งชาวบ้านถือ ว่าเป็นบ่อยาศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย ช่วงที่ 3 เป็นทางที่จะออกจากบริเวณถ้ำสู่ภายนอกได้ทางหนึ่ง ภายในบริเวณถ้ำนอกจากจะมีบ่อน้ำทิพย์อยู่ดังกล่าวแล้ว ยังมีหินย้อยตามธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งจะมองเห็นได้จากแสงไฟฟ้าซึ่งมีให้ความสว่างอย่างเพียงพอภายในถ้ำ
เขาถ้ำพระ
สถานที่ตั้ง : อำเภอโกรกพระ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลเนินศาลา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร ตามถนนสายโกรกพระ-ทัพทัน ทางแยกไปเขาถ้ำพระระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย และพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนใน ท้องถิ่นจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ 100 ขั้น ขึ้นสู่ปากถ้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถ มองเห็นภูมิประเทศที่สวยงามของอำเภอโกรกพระ
เขาหน่อ-เขาแก้ว
สถานที่ตั้ง : อำเภอบรรพตพิสัย
อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์-กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร และจากตัว ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กิโลเมตร เขาหน่อเป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขาหล่ออยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมีพระพุทธรูป นอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ้ำ เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง เคยทรงประทับพักแรม ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูป ไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิง จำนวนมากคอยรับอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากนี้เวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ ในภูเขาบินออกไปหากิน ดูเป็นสายยาวสีดำอยู่บนท้องฟ้า

ส่วนเขาแก้วอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีถ้ำหลายถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมายในเวลาเย็นใกล้พลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากิน
เขาพระเจดีย์ หรือ เขากากซาก
สถานที่ตั้ง : อำเภอตาคลี
ตั้งอยู่ที่ตำบลตาคลี ถนนราดยางห่างจากอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) มีลักษณะเป็นเนินเขา ประกอบด้วยหินที่มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เป็นเหลี่ยม ขรุขระ เป็นโพรง ไม่ราบเรียบเหมือนเขาอื่นๆ ไม่มีดินปนอยู่เลย ลักษณะของหินคล้ายกระดูกสัตว์ที่ตาย หักทับถมกันมาเป็นเวลานานมีถ้ำไม่ลึกมากอยู่ 1 ถ้ำ มีความงดงามพอประมาณเข้ากับลักษณะของหินที่ตีนเขามีวัดเขาพระเจดีย์
เขาถ้ำบุนนาค
ถ้ำบ่อยา
ถ้ำบ่อยา
สถานที่ตั้ง : อำเภอตาคลี
ตั้งอยู่ที่ตำบลตาคลี ถนนเป็นลูกรังห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร ลักษณะที่ตั้งเป็นภูเขา ปากถ้ำสูงจาก เชิงเขาประมาณ 25-30 เมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจำลอง มีปล่องให้แสงสว่างจากยอดเขาลงมา บรรยากาศในถ้ำไม่อับชื้นแต่เย็นสบายเพราะลมที่ลงมาตามปล่องภูเขา แล้วออกทางปากถ้ำ ที่เชิงเขาด้านปากถ้ำมีวัดถ้ำบุนนาค ที่กว้างขวางร่มเย็น
เขาพระ
สถานที่ตั้ง : อำเภอหนองบัว
ตั้งอยู่ที่หมู่ 18 ตำบลหนองกลับ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนสายหนองบัว-เหมืองแร่ สภาพเป็นถนน ลูกรัง การคมนาคมยังไม่สะดวก แต่สามารถเดินทางไปได้ทุกฤดูกาล บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางเชียงแสน และรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านนับถือ มาก มีสวนหินขนาดกว้างประมาณ 50 ตารางวา มีถ้ำลึกประมาณ 30 เมตร กว้าง 2 เมตร เป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก และมีอ่างหินขนาดใหญ่รองรับน้ำฝนจาก ธรรมชาติ ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขาพระนี้มีหินสีชมพูทั้งเขาซึ่งทางราชการได้สงวนหวงห้ามการทำหินอ่อนโดยเด็ดขาด
ทุ่งหินเทิน
สถานที่ตั้ง : อำเภอแม่วงก์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลปางสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร หรือจากอำเภอลาดยาวไปตามถนนลาดยางบ้านห้วยน้ำหอม ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นทุ่ง หญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่ง หลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณในลักษณะที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อยเหมือนมีคนจับวาง นับเป็น สวนหินธรรมชาติที่สวยแปลกตา
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
เขาพระเจดีย์ หรือ เขากากซาก
เขาพระเจดีย์ หรือ เขากากซาก
หอชมเมือง นครสวรรค์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดสร้าง "หอชมเมือง" ขึ้น ณ ยอดเขาวัดคีรีวงศ์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนนครสวรรค์ หอชมเมือง เป็นอาคาร 10 ชั้น สุงประมาณ 32 เมตร ประกอบด้วย :
ชั้น 1 เป็นจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ชั้น 2 และ 3 เป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม เป็นพื้นที่ที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมกลางคืน เช่น ดูดาว สำหรับท่านที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์
ชั้น 10 เป็นจุดที่จัดไว้สำหรับชมตัวเมืองนครสวรรค์โดยเทศบาลเมืองนครสวรรค์
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่บริเวณบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อาคาร จัดแสดงพันธุ์ปลาทั้งน้ำ จืดและเค็มหลากหลายชนิด รวมไปถึงนกพันธุ์หายากด้วยและหลังจากที่ได้ผ่อนคลายไปกับทัศนียภาพอัน งดงามจากบึงบอระเพ็ด มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ล่องเรือชมนก และรวมไปถึงการเข้าชมดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆ

เปิดให้เข้าชม : ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 - 17.00 น. สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.30 - 18.00 น. และจะปิดให้บริการทุกวันพุธ
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร