สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, ที่เที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยว
พระวิหารสูง (Phra Wihan Sung)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือในบริเวณสนามหน้าเมือง ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 23–24 หรือในสมัยอยุธยาตอนปลาย สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ริมถนนราชดำเนิน เป็นกำแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นอีกในปี พ.ศ.2533 เป็นแนวขนานไปกับคูเมืองตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือหรือประตูชัยศักดิ์ไปทางตะวันออกยาวประมาณ 100 เมตร
ศิลาจารึกเขาช่องคอย (Khao Chong Khoi Stone Inscription)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นแหล่งโบราณสถานอีกที่หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ศิลาจารึกเขาช่องคอยบ้านโคกสะท้อนหมู่ 9 ตำบลควนเกย จารึกเป็นอักษรปาลวะ ซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้ มีข้อความเป็นเรื่องของที่พำนักจากพระอิศวรและเทพเจ้าป่าแล้วลงท้ายด้วยข้อความอันเป็นคติว่า "ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น" สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
หอพระอิศวรอยู่ริมถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์อาทิ เทวรูปศิวนาฏราช พระอุมาและพระพิฆเนศ ปัจจุบันเทวรูปสำริดในหอพระอิศวรเป็นของจำลองของจริงได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
เจดีย์ยักษ์ (Chedi Yak)
สถานที่ตั้ง : อำเภอจุฬาภรณ์
ตัวเจดีย์มีลักษณะสูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุทรงเจดีย์เป็นแบบลังกา กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2518–2522 ด้านหน้าพระเจดีย์มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นนั่งองค์ใหญ่สมัยอยุธยา เรียกอีกชื่อว่า พระเงินหรือหลวงพ่อเงิน
โบราณคดีวัดโมคลาน (Wat Mok Lan archaeological site)
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าศาลา
ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลโมคลาน ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 401 ถึงบ้านหน้าทัพเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 4022 อีก 6 กิโลเมตร เดิมเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายขนาดใหญ่มาก่อน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12–14 ต่อมาเทวสถานแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปจนสมัยอยุธยากลุ่มชุมชนได้มาสร้างวัดขึ้นใหม่ จนเมื่อปี พ.ศ. 2480 มีพระมาสร้างเป็นสำนักสงฆ์และเป็นวัด หลักฐานที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นได้แก่ แนวเสาหิน หินแกะสลักกรอบประตูอาคาร ธรณีประตู ชิ้นส่วนโยนิและศิวลึงค์ สระน้ำโบราณ แท่นตั้งเทวรูป กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองสิชล
อยู่ที่ตำบลเสาเภา การเดินทางให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 จากสี่แยกอำเภอพิบูลย์ไปยังหลักกิโลเมตรที่ 99 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 7 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้มี โบราณคดีเขาคามีอายุกว่า 1,500 ปี บริเวณเขาคาเป็นศาสนสถานสำคัญในลัทธิไศวนิกาย ซึ่งเคารพนับถือพระศิวะหรือพระอิศวร เป็นเทพเจ้าสูงสุดมีเขาคาประดุจเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง และโบราณสถานเล็กๆ กระจายเป็นบริวารโดยรอบ
ศาสนสถาน (Religious Site)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Mahathat Woramahawihan)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง วัดพระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร ความสุงประมาณ 55.78 เมตร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ภายในวัดพระมหาธาตุฯ วิหารที่มีความสำคัญหลายองค์ประดิษฐานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิหารหลวงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอมมีพระพุทธรูป "พระจ้าศรีธรรมโศกราช" ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ วิหารพระมหาภิเนษกรมพระทรงม้า ทางขึ้นไปบนลานประทักษิณ วิหารทับเกษตร วิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกาซึ่งเป็นที่จัดและแสดงโบราณวัตถุ โรงแรมใน นครศรีธรรมราช สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นพระพระพุทธสิหิงค์องค์ที่ 3 ประดิษฐานภายในหอพระพุทธสิหิงค์บริเวณศาลากลางจังหวัด เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ตามตำนานกล่าวว่า พระมหากษัตริย์ลังกาโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 700 และมาอยู่ประเทศไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในหอแบ่งเป็นสองตอน ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์และพระลากเงิน พระลากทอง ส่วนหอตอนหลังเป็นที่บรรจุอัฐิของสกุล ณ นคร หน้าตักกว้าง 14 นิ้ว สูง 16.8 นิ้ว
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา (Wat Chai Na Meditation Centre)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นสถานที่ไว้นั่งกรรมฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้เริ่มดำเนินการเพื่อให้เป็นสาขาของวัดสวนโมกข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพนัง
อยู่ถนนชายน้ำ ปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อผุด พระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดยังได้ เก็บรักษาศิวลึงค์องค์ใหญ่องค์หนึ่งพบที่โบราณสถานเขาคา อายุประมาณ 1,200 ปี ในราวศตวรรษที่ 12–14 สลักจากหินปูนและสมบูรณ์ ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้ สถานที่ตั้ง : อำเภอขนอม
คาดว่าสร้างในสมัยอยุธยาวัดกระดังงาอยู่ห่างจากถนนสาย ขนอม-ในเพลา 200 เมตร ภายในอุโบสถมีภาพเขียนพุทธประวัติฝีมือวิจิตรบรรจง มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่ภายในและมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจ อนุสาวรีย์วีรไทย (Wirathai Monument)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธ ในกองทัพภาคที่ 4 ถนนราชดำเนิน เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยทองแดงรมดำรูปทหารเตรียมรบสองมือจับปืนติด ดาบเตรียมแทง ชาวบ้านเรียกว่า "จ่าดำ" สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหารญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 บริเวณป้อม มีห้องประชุมเกสต์เฮ้าส์ สนามกอล์ฟ สนามยิงปืนและของที่ระลึก พระตำหนักเมืองนคร (Muang Nakhon Reception House)
สถานที่ตั้ง : อำเภอพรหมคีรี
พระตำหนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สิน (Shadow play house of Suchat Sapsin)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ที่บ้านเลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก 3 โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำรูปหนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการทำตัวหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งยังทำนุบำรุงความเป็นไทยคงใช้เครื่องดนตรีไทยที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทย โดยได้รับคัด เลือกให้เป็นศิลปินท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอวอร์ด) ประจำปี พ.ศ. 2539 รางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่อีกทั้งยังมีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ (Museum Honoring the King for the Development of Pak Phanang Basin)
สถานที่ตั้ง : อำเภอปากพนัง
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ประกอบด้วยห้องทรงงานส่วนพระองค์ ห้องประชุมและห้องนิทรรศการปากพนังในอดีต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ โทร. 0 7551 7933, 0 7551 7534 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช (Arts and Culture Centre of Nakhon Si Thammarat Rajabhat Institute)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี (ทางหลวงหมายเลข 4016) ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นพบในนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านในอดีต ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมืองในสมัยต่างๆ จนมาเป็นอาณาจักรศรีวิชัยทั้งยังเป็นศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูมหรสพพื้นบ้าน เป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมทางด้านภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งคติชนวิทยาที่สำคัญได้แก่ ข้อความจากศิลาจารึกที่ค้นพบที่เขาช่องคอย และโบราณวัตถุที่ชุมชนโบราณวัดโมคลาน เป็นหลักฐานที่สำคัญที่ระบุว่าเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเมื่อใด ศูนย์วัฒนธรรม ภาคใต้แห่งนี้เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. โทร. 0 7539 2089 สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามหอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง อาคารหอพระนารายณ์เดิมไม่สามารถสืบทราบรูปแบบได้แล้วสิ่งที่พบภายในหอพระนารายณ์ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวา ทรงสังข์ มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 10–11 นับเป็นเทวรูปที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้งแสดงอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณคดีแถบอำเภอสิชล อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (Khao Luang National Park)
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง
ทยานแห่งชาติเขาหลวงครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง กิ่งอำเภอช้างกลาง และกิ่งอำเภอนบพิตำ มีเนื้อที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 ประกอบด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาสูงสุดประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงที่สุดในภาคใต้เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารและคลองต่าง ๆ กว่า 15 สาย มีสภาพเป็นป่าดง ดิบชื้นและป่าดิบเขา เส้นทางการเดินในอุทยานเป็นวงรอบ มีธรรมชาติที่สวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชและสัตว์ที่หายากอยู่มากมาย อุทยาน แห่งนี้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Awards) ประจำปีพ.ศ. 2541 รางวัลยอดเยี่ยมประเภท แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะในการเดินทางมาท่องเที่ยวคือ เดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง :

• น้ำตกกรุงชิง (Krung Ching waterfall)
ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม น้ำตกกรุงชิง เป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ที่มาของชื่อ กรุงชิง มาจากพรรณไม้ชนิดชนิดหนึ่งในตระกูลปาล์ม ชื่อว่า "ต้นชิง" ที่มีอยู่มากมายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จากที่ทำการอุทยานฯ นักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้า ไปชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (ไป-กลับ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เส้นทางบางช่วงเป็นทางลาดชันแต่ก็ไม่มากนัก สามารถเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้อย่างสะดวก

• จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาหลวง (Khao Luang peak)
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภาคใต้คือ สูงประมาณ 1,835 เมตร อยู่ในท้องที่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช (ไปตามเส้นทางเดียวกับน้ำตกกะโรมแต่ถึงก่อน) ประมาณ 20 กิโลเมตร มีแยกขวามือเข้าหมู่บ้านคีรีวงระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินขึ้นถึงยอดเขาไปกลับ 3 วัน กับ 2 คืน บนยอดเขาหลวงปกคลุมด้วยป่าดิบเขาแน่นทึบ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "หลังคาสีเขียวแห่งภาคใต้" ผืนป่าที่มีความชุ่มชื้นจึงทำให้พบมอส เฟินและไลเคนนานาชนิด ปกคลุมทั่วไปตามต้นไม้ ก้อนหินและพื้นป่า ยอดเขาหลวงเป็นแหล่งรวมของพันธุ์พืชบนที่สูงเช่น ก่อชนิดต่างๆ กุหลาบป่าแดงเขาโดยเฉพาะพืชหายากเช่น บัวแฉก ซึ่งเป็นเฟินที่หากยากมาก รวมทั้งกล้วยไม้หลากหลายชนิด ยอดเขาหลวงจึงจัดเป็นบริเวณที่มีความเปราะบาง ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ การเดินทางไม่ควรจะเกินครั้งละ 15 คน ช่วงเดือนที่เหมาะจะเดินป่ายอดเขาหลวง คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ผู้สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานบ้านคีรีวง โทร. 0 9501 2706

• น้ำตกอ้ายเขียว (Ai Khiao waterfall)
อยู่ตำบลทอนหงส์ ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 4016 จนถึงกิโลเมตรที่ 24 มีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเขาหลวงเช่นกัน น้ำตกมีทั้งหมด 15 ชั้นซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,835 เมตร สภาพทั่วไปยังคงเป็นป่าทึบ สอง ข้างทางเข้าน้ำตกเป็นสวนพลู ชาวนครเรียกว่า "พลูปากหราม" เพราะมีรสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม การเดินทางไปชมน้ำตกควรจะไปในช่วงหน้าฝน เพราะน้ำจะไหลแรงเป็นสายสีขาวจากผาสูง ดูสดชื่น และชมทิวทัศน์ยอดเขาหลวงด้วย

• น้ำตกพรหมโลก (Phrom Lok waterfall)
อยู่ตำบลพรหมโลก ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4016 (นครศรีธรรมราช-พรหมคีรี) ถึงกิโลเมตรที่ 20 มีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวง 4132 อีกประมาณ 5 กิโลเมตร จัดว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงามแห่งหนึ่ง มีต้นน้ำจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน 4 ชั้น (หนาน) ได้แก่ หนานบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว หนานวังอ้ายแล สายน้ำไหลผ่านหมู่ไม้นานาพันธุ์ริมเชิงเขา แล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากพูน

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง • น้ำตกกะโรม (Karom waterfall)
น้ำตกกระโรมมีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้น เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวชมความหลากหลายของธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและรื่นรมย์เพียง 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด เรียกว่า "หนานดาดฟ้า" และเห็นสายน้ำไหลพรั่งพรูลงจากหน้าผาสูงและลาดชัน 45 องศา ลดหลั่นลงมาตาม โขดหินกว้างจนถึงแอ่งน้ำใหญ่เบื้องล่าง

• น้ำตกยอดเหลือง (Yot Luang waterfall)
อยู่ทางทิศใต้ของน้ำตกกรุงชิง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 4 ชั้น คือ หนานเตย หนานกระโดด หนานหญ้าคา หนานปลิว สามารถลงเล่นน้ำได้ สภาพทั่วไปเป็นป่าร่มครึ้ม การเดินทางใช้ถนนสาย นครศรีธรรมราช–พรหมคีรี เบอร์ 4016 ประมาณ 40 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติเขานันห่างจากตัวอำเภอท่าศาลา 30 กิโลเมตรอุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 409.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 256,121 ไร่ โดยประมาณแล้ว ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอท่าศาลาทั้งหมด ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใดเป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติเขานัน :

• ถ้ำหงส์ (Hong cave)
ถ้ำขนาดกลาง ปากถ้ำค่อนข้างเล็กขนาดคนรอดได้ทีละคน ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงไต่ลงไปในถ้ำ ภายในถ้ำมีธารน้ำ ไหลผ่านตลอดแนวถ้ำ ก่อนไหลลงใต้ดินไปสู่ลำธารภายนอก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ กัน และมีลักษณะพิเศษที่พบเห็นได้ไม่มากนัก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สถานที่ตั้ง : อำเภอทุ่งสง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ และกิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งด้วยกัน เช่น ยอดเขาเหมน ยอดเขาคูหาสวรรค์ น้ำตกโยง น้ำตกปลิว น้ำตกคลองจัง น้ำตกหนานเตย น้ำตกหนานปลิว 1 น้ำตกหนาวปลิว 2 น้ำตกหนาวโจน น้ำตกคูหาสวรรค์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจศึกษาหาความรู้ทั้งเป็น ต้นน้ำลำธารที่ สำคัญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 128,125 ไร่ หรือ 205 ตารางกิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง :

• น้ำตกคลองจัง (Khlong Chang Waterfall)
เป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ไหลจากเทือกเขาเหมน เป็นยอดเขาที่มีความสูง รองจากเขาหลวงและเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช) บริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ การเดินทาง จากตัวเมืองใช้เส้นทางสาย นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง (ทางหลวงหมายเลข 401) ถึงสามแยกควนไม้แดง เลี้ยวเข้านาบอน (ทางหลวงหมายเลข 4230)ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

สถานที่ตั้ง : อำเภอขนอม
บริเวณพื้นที่มีภูเขา ชายหาด และเกาะแก่งในทะเลของอำเภอขนอมที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ความสวยงามและน่าสนใจทั้งจุดชมวิว น้ำตก ชายหาดขนอมและบ่อน้ำจืดในทะเลที่มักพบเห็นปลาโลมาอยู่เสมอ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ :

• อ่าวท้องหยี (Ao Thong Yi)
สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับการพักแรมแบบแค้มปิ้งหรือกางเต็นท์ อ่าวท้องหยีมีพื้นที่อยู่ในวงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ทำให้ชายหาดสงบเงียบและเป็นส่วนตัว

• หาดหน้าด่าน (Hat Na Dan)
ลักษณะหาดเป็นแนวยาว ทรายขาวเนียน มีสวนมะพร้าวโดยรอบ สถานที่เงียบสงบสามารถมองทิวทัศน์ท้องทะเลสีคราม ณ หาดแห่งนี้มีโรงแรมไว้คอยให้แก่บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

• อ่าวขนอม (Ao Khanom)
ห่างจากตัวอำเภอขนอม 1.5 กิโลเมตร สามารถเดินทาง ใช้ทางหลวงสาย 4014 ซึ่งแยกจากทางหลวงสาย 401 มาประมาณ 17 กิโลเมตร ผ่านตลาดสุขาภิบาลขนอมประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นจึงเลี้ยวขวาตามถนนลูกรัง ถึงตัวหาดขนอม หาดขนอมนั้นเป็น ชายทะเลที่สวยงามยาวติดต่อกันประมาณ 2-3 หาด คือหาดในแปร็ดหาดในเพลาและหาดปากน้ำ ซึ่งรวมกันเรียกว่าหาดหน้าด่าน เป็นหาดทรายยาว สลับโขดหินตั้งอยู่ระหว่างเขาที่ยื่นไปในทะเลทั้งด้านเหนือและใต้น้ำทะเลใสสามารถเล่นน้ำได้

หาดในเพลา

• หาดในเพลา (Hat Nai Phlao)
อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพียง 110 กิโลเมตร เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของอ่าวขนอมซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวณมาก เพราะเป็นหาดที่อยู่ทางตอนใต้สุดของอ่าว ลักษณะเป็นแนวยาวโค้งครึ่งวงกลมขนานกับแนวภูเขาที่ตอนปลายยื่นไปในทะเล หาดทรายเป็นทรายขาวละเอียดเนียนนุ่ม สลับกับหาดหินและโขดหินเป็นช่วงๆ มีธารน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกหินลาด น้ำทะเลใส สะอาดสีครามในอ่าวกว้าง เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำทะเล สำหรับคนชอบมองทะเล ภาพมุมต่างๆ ของหาดในเพลางดงาม ชายหาดมีทิวมะพร้าวอันร่มรื่นและยังเขียวชะอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร