จังหวัดพัทลุง, พัทลุง, ข้อมูลจังหวัดพัทลุง, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดพัทลุง

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพัทลุง
เขาอกทะลุจังหวัดพัทลุงหรือเมืองอกทะลุคือ อีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้ที่มีที่ดินบนภูเขา จังหวัดพัทลุงมีเนื้อที่ประมาณ 3,425 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตก ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบไปจนถึงทะเลสาบสงขลา เหมาะต่อการทำนาและทำการประมง และเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อคือ มโนห์ราและหนังตะลุงซึ่งตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาเนิ่นนาน จังหวัดพัทลุง นอกจากนั้นยังมีแหล่งธรรมชาติสำคัญระดับประเทศคือทะเลน้อย พื้นที่ชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืด อันเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหลากหลายพันธุ์ ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้ ความสำคัญของทะเลน้อยคือส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ คือพรุควนขี้เสียนได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแห่งแรกของไทย

ไม่เพียงเท่านั้น พัทลุงยังมีสายธารน้ำตกอีกมากมายเรียงรายอยู่บนเส้นทางพัทลุง-ตรัง ซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ำลำธารในจังหวัดนี้ได้อย่างชัดเจน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีนครินทร์
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดพัทลุงไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดตรัง 56 กม.
จังหวัดนครศรีธรรมราช 99 กม.
จังหวัดสงขลา 121 กม.
จังหวัดสตูล 134 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองพัทลุงไปอำเภอต่างๆ
อำเภอศรีนครินทร์ 16 กม.
อำเภอควนขนุน 17 กม.
อำเภอเขาชัยสน 28 กม.
อำเภอศรีบรรพต 35 กม.
อำเภอป่าพะยอม 38 กม.
อำเภอตะโหมด 39 กม.
อำเภอบางแก้ว 40 กม.
อำเภอกงหรา 40 กม.
อำเภอป่าบอน 50 กม.
อำเภอปากพะยูน 66 กม.
งานเทศกาลล่องเรือ-แลนกทะเลน้อย งานเทศกาลล่องเรือ-แลนกทะเลน้อย (Long Rua-Lae Nok Thale Noi Festival)
จัดขึ้นช่วง : วันที่ 14 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม
สถานที่ : ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
และให้เหมาะสมกับพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของพัทลุง มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นระยะเวลา 1 เดือน (14 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม) เป็นช่วงเวลาที่มีนกและธรรมชาติสวยงามที่สุด จัดบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ละวันจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือหางยาว เที่ยวชมนกและพรรณไม้น้ำ การแสดงพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าเกษตร และวิถีชีวิตของชุมชนตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนานาชนิด
งานประเพณีแข่งเรือโพนลากพระเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวพิเศษในปีท่องเที่ยวไทย
งานประเพณีแข่งเรือโพนลากพระ (Phon Lak Phra Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
สถานที่ : บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง
ประเพณีลากพระหรือชักพระทั้งทางบกและทางน้ำ สำหรับจังหวัดพัทลุงเป็นการลากพระทางบกจะมีการตีโพน (กลอง) เพื่อควบคุมจังหวะในการลากพระ ขบวนพระลากของแต่ละวัดก็จะมีผู้ตีโพนอยู่บนขบวน เมื่อผ่านวัดต่างๆ ก็จะมีการตีโพนท้าทายกัน ทำให้มีการแข่งขันตีโพนขึ้นซึ่งมีการแข่งขันตีโพนเป็นประจำทุกปี บริเวณจัดงานอยู่ที่สนามกีฬา จังหวัดพัทลุง และหาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร