สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี, ที่เที่ยวจังหวัดราชบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
บ้านโป่ง (Ban Pong)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโป่ง
ในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านโป่งเคยเป็นค่ายทหารญี่ปุ่น เป็นจุดเริ่มต้นทางรถไฟสายมรณะ ณ สถานีรถไฟหนองปลาดุก ก่อนผ่านเข้าสู่กาญจนบุรี เพื่อขยายกำลังไปสู่พม่า ปัจจุบันเป็นแหล่งอุตสาหรรมประกอบรถบัสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับขนานนามว่า "ดีทรอยต์เมืองไทย" วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Si Rattana Mahathat)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดมหาธาตุวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ไล่เลี่ยกับการสร้างเมืองราชบุรีเก่า ต่อมาได้มีการสร้างปราสาทศิลปะเขมร หรือลพบุรีซ้อนทับ ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นศูนย์กลางของเมืองตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาลของเขมร ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารหลวง ประดิษฐานพระมงคลบุรี พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 8 ศอก 1 คืบ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นและองค์พระปรางค์ที่มีความสูง 24 เมตร ภายในองค์ปรางค์ประธานมีคูหาเชื่อมถึงกัน ผนังส่วนบนเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า สถานที่ตั้ง : อำเภอโพธาราม
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 22 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3080 อีก 1 กิโลเมตร เป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ มีอายุกว่า 200 ปี แต่เดิมเรียกว่า "วัดกลาง" วัดขนอน สถานที่ตั้ง : อำเภอโพธาราม
วัดขนอนอยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ 10 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ลักษณะเป็นเรือนไทย เป็นที่เก็บรักษาหนังใหญ่กว่า 300 ตัว เป็นสมบัติที่วัดรักษาสืบทอดมา เป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัวหนังและคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมป์ของวัดสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นมหรสพไทยที่เก่าแก่และหาดูได้ยาก สถานที่ตั้ง : อำเภอสวนผึ้ง
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคา ห่างจากกิ่งอำเภอบ้านคาประมาณ 500 เมตร เป็นที่ตั้งของเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี อันเป็นที่เคารพนับถือยิ่งของพุทธศาสนิกชน บนเขาเป็นจุดชมวิวที่ใกล้เทือกเขาตะนาวศรีมากที่สุด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง จากตัวเมืองราชบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แยกเข้าอำเภอบ้านโป่งผ่านทางหลวงหมายเลข 3089 โคกสูง-เบิกไพร จากนั้นข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองไปเพียงเล็กน้อยก็จะถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดม่วงเป็นแหล่งค้นคว้าประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลาน ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจแล้ว ยังให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้านม่วงกับชุมชนในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 3232 1513

สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านโป่ง
ตั้งอยู่ภายในวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง ริมแม่น้ำแม่กลอง วัดม่วงเป็นวัดเก่าแก่ ตามประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ใบลานเขียนด้วยอักษรมอญว่า มีอายุอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลานั้นชุมชนบ้านม่วงและบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน (Phawothai Local Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสวนผึ้ง
จากหน้าสถานีตำรวจสวนผึ้งแยกซ้ายไปประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดสวนผึ้งแล้วแยกขวาข้ามสะพานไปก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ลักษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (Damnoen Saduak Floating Market)
สถานที่ตั้ง : อำเภอดำเนินสะดวก
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯราว 80 กิโลเมตร ในราวปี พ.ศ. 2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองดำเนินสะดวกระยะทางกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยาง และมีคลองซอยเล็ก ๆ มากมาย ทำให้ชาวบ้านในราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถติดต่อกันทางน้ำได้สะดวก

การเดินทาง : นักท่องเที่ยวสามารถจะเดินทางไปกับรถยนต์ บขส. สายอื่นๆ ก็ได้เช่น สายกรุงเทพฯ -เพชรบุรี, กรุงเทพฯ-หัวหิน, กรุงเทพฯ -ราชบุรี, กรุงเทพฯ-ประจวบฯ แล้วลงที่ตรงทางแยกบางแพ ต่อจากนั้นก็นั่งรถสองแถว ซึ่งวิ่งระหว่างทางแยกบางแพไปดำเนินสะดวก มีตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง (Conserving The Nearly Extinct Wild Animals And Rare Plants)
สถานที่ตั้ง : อำเภอจอมบึง
ตั้งอยู่เชิงเขาประทับช้าง ตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน เป็นสวนป่าร่มรื่น รวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีหายากหลายชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนจะเป็นช่วงที่ดอกอรพิมบานสะพรั่งสีขาว บริสุทธิ์ เหมาะเป็นที่พักผ่อนและศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร