จังหวัดสระแก้ว, สระแก้ว, ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับสู่สระแก้ว
ข้อมูลแนะนำจังหวัดสระแก้ว
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก แม้ว่าเป็นจังหวัดค่อนข้างใหม่ซึ่งแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี แต่ก็เก่าแก่มากด้วยอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่วจังหวัด และโบราณวัตถุที่หลงเหลือบอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีตให้แก่คนรุ่นหลัง นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้ว จังหวัดสระแก้ว ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่เป็นที่รู้จักกันดี ในบรรดาผู้รักธรรมชาติ และ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ ที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นเขตที่มีการเชื่อมโยงของสัตว์ป่าไปมาระหว่างประเทศ อย่างน่าสนใจ จังหวัดสระแก้วยังมีประติมากรรมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวชมและศึกษาอย่างเช่น "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตา ตั้งอยู่สุดชายแดนอรัญประเทศ เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ชาวไทยและชาวเขมรมีการข้ามฝั่งเพื่อค้าขายสินค้าและท่องเที่ยวกันเป็นประจำ จึงทำให้ที่นี่มีสีสัน ผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีเสน่ห์น่ามอง มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของแปลกราคาถูกและสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพื่อนบ้าน

จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,497 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 14 ลิปดา ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปดา 56 ลิปดาตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศไทย สภาพพื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 74 เมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุทัยธานี 50 กม. จังหวัดลพบุรี 130 กม.
จังหวัดชัยนาถ 64 กม. จังหวัดตาก 183 กม.
จังหวัดกำแพงเพชร 117 กม. จังหวัดเพรชบูรณ์ 192 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กม. กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ 55 กม.
อำเภอวัฒนานคร 38 กม. อำเภอคลองหาด 65 กม.
อำเภอวังน้ำเย็น 50 กม. อำเภอโคกสูง 72 กม.
อำเภออรัญประเทศ 54 กม. อำเภอตาพระยา 100 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวเขาสามสิบ
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวเขาสามสิบ
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวเขาสามสิบ
วันที่จัดงาน: มกราคม
สถานที่จัดงาน: ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว เป็นประเพณีท้องถิ่นของ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ซึ่งทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการขอขมา และขอบคุณแม่โพสพ หรือเทพีแห่งข้าว และยังมีความเชื่อกันว่าจะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ตลอดไป โดยทุกหมู่บ้านจะตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงาม พร้อมขบวนเซิ้ง นางรำ เพื่อมาประกวดกัน โดยอัญเชิญรูปหล่อแม่โพสพมาไว้ตรงกลางประรำพิธี เพื่อประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบายศรี ซึ่งการทำบายศรีสู่ขวัญข้าวจะทำก่อน นำข้าวเปลือกเก็บใส่ยุ้ง หรือเปิดยุ้ง หรือนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสารเพื่อหุงรับประทาน หรือซื้อขายกัน โดยชาวนาจะนำข้าวที่นวดแล้วมากองรวมกัน หรือนำรวงข้าวมาถักทอเป็นรูปต่างๆ ประดับกองข้าวต่อหน้ารูปปั้นพระแม่โพสพ โดยหมอขวัญ หลังจากนั้นก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านและร่วมรับประทาน อาหารร่วมกัน ถือว่าเป็นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยภายในงานได้จัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าว ประกวดตกแต่งขบวนรถแห่ การประกวดทำบายศรี การออกร้านแสดงสินค้าพื้นบ้าน นวัตกรรมยานยนต์ การแสดงสินค้าเครื่องจักรกลทางการเกษตร นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
วันที่จัดงาน: กุมภาพันธ์
สถานที่จัดงาน: สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วได้เข้าร่วมโครงการงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี และได้จัดขบวนแห่อัญเชิญรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อทอง (พระครูรัตนสราธิคุณ) มาประดิษฐานไว้ที่งานกาชาด เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ “12 เดือน ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555” ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัด โดยจัดให้มีการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน การจำหน่ายและประกวดของดี ของจังหวัด การออกร้านกาชาด การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทับทิมสยาม ตลอดจนการแสดงของมหรสพ ดนตรี และความบันเทิงต่างๆ
งานชมพู่หวาน และของดีคลองหาด
งานชมพู่หวาน  และของดีคลองหาด
งานชมพู่หวาน และของดีคลองหาด
วันที่จัดงาน: มีนาคม
สถานที่จัดงาน: สนามที่ว่าการอำเภอคลองหาด
อำเภอคลองหาด ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรชาวอำเภอคลองหาด จัดงานชิมชมพู่หวาน เลือกของฝากถูกใจในงาน “ชมพู่หวาน และของดีคลองหาด” ประจำปี ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนผลไม้คุณภาพ ชมพู่หวานคลองหาด ผลไม้อื่นๆ และสินค้า OTOP ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการตลาด รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมพู่พันธุ์ “เพชรคลองหาด” ซึ่งกำลังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง เพราะมีรสชาติที่หวาน กรอบ อร่อย และมีพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านการผลิต การทำบรรจุภัณฑ์ และการขยายตลาด นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว “12 เดือน ท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เลือกซื้อชมพู่หวาน ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับหายากจากชาวสวนโดยตรง ชมการประกวดชมพู่หวาน มันสำปะหลังหัวใหญ่ การประกวดตำส้มตำลีลา เลือกซื้อสินค้าจากชุมชนในราคาประหยัด ชมการแสดงมหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ
วันที่จัดงาน: มีนาคม
สถานที่จัดงาน: วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้วได้กำหนดจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก และหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง โดยภายในงานจะมีการทอดผ้าป่ากัณฑ์เทศน์มหาชาติ ฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มาจากภาคอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากงานบุญแล้ว งานนี้ยังสอดแทรกความสนุกสนานของชาวบ้าน คือ การแห่กัณฑ์หลอน เพื่อเรี่ยไรหาเงินเข้าวัด มีขบวนกลองยาวบรรเลงเป็นจังหวะครื้นเครงประกอบขบวนแห่
วันแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ
วันแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ
วันแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: บริเวณตลาดหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ
ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานททท. ภาคกลางเขต 8 ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเยือนเมืองชายแดน ชมวิถีชีวิตชาวสวนแตง เลือกซื้อของดีของดังเมืองอรัญ ฯ เป็นของฝากในงาน “แคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ” เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลผลิตของเกษตรกร “แคนตาลูป” และส่งเสริมอาชีพเกษตร ลดปัญหาสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ ขยายช่องทาง การตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิม แคนตาลูปหวาน หอม หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากกลุ่มเกษตรกร โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ ขบวนแห่รถแคนตาลูป การประกวดผลแคนตาลูปหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ซันเลดี้ เจดดิว ฮันนี่เวิล์ด และกรีนเน็ต รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ นิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆ การประกวดธิดาแคนตาลูป การออกร้านจำหน่ายสินค้า และมหรสพต่างๆ และชมการแข่งขันตำส้มตำ “แคนตาลูป” รวมทั้งประกวดกองเชียร์ “แคนตาลูป” และชมนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปลูกแคนตาลูป และในงานมีการนำผลผลิตจากสายพันธุ์ใหม่ที่มีผลขนาดใหญ่ เนื้อหนา เปลือกบาง รูปทรงสวย ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อมาจัดแสดงอีกด้วย งานนี้ถือได้ว่า จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งผลิตแคนตาลูปหลากหลายสายพันธุ์ และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกแคนตาลูป ซึ่งสามารถปลูกได้ 6-8 รุ่นต่อปี มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี และที่สำคัญผลผลิตยังมีรสชาติที่หวาน หอม สีสันน่าลิ้มลองความอร่อย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร เช่น แตงแคนตาลูปหลากหลายสายพันธุ์และผลไม้อื่นๆ จากเกษตรกรโดยตรงตลอดงาน
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้วได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีในช่วงเดือนเมษายน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ต่อไป เช่น การแต่งกาย การละเล่นประจำท้องถิ่น การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้ที่เคารพนับถือ ด้วยพวงมาลัย น้ำอบน้ำหอมต่างๆ เป็นต้นโดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง อำเภอเมือง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มอบโล่รางวัลแก่ครอบครัวร่มเย็น และของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ และร่วมงานประเพณีสงกรานต์ โดยทางจังหวัดได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ ไม่ใช้รถบรรทุกน้ำวิ่งสาดน้ำกันบนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อลดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้น
ประเพณีสงกรานต์วันไหลสระแก้ว ขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประเพณีสงกรานต์วันไหลสระแก้ว ขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ประเพณีสงกรานต์วันไหลสระแก้ว
ขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
วันที่จัดงาน: เมษายน
สถานที่จัดงาน: ศาลเจ้าพ่อพระปรง ถึง หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ทุกวันที่ 19 เมษายนของทุกปี ทางจังหวัดสระแก้วได้จัดงาน “สงกรานต์วันไหลสระแก้ว ขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรงและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกันมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดขบวนแห่ให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับปี แห่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว “ท่องเที่ยวสระแก้ว คุ้มค่า555” ซึ่งได้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หรือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพนับถือ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 100 กว่าองค์ มาประดิษฐานบนรถร่วมขบวนแห่กับเจ้าพ่อพระปรง ภายใต้ชื่องาน "สายน้ำแห่งศรัทธา สรงน้ำพระโดยขบวนพระจะมาสมทบกับขบวนเจ้าพ่อพระปรงที่บริเวณตลาดกลางสินค้าเกษตร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว และแห่เรื่อยไปจนถึงศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ความยาวของขบวนเกือบ 20 กิโลเมตร เป็นขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยขบวนแห่สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงเริ่มจากศาลเจ้าพ่อฯ เขตจังหวัดสระแก้ว และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รอยต่อกับจังหวัดสระแก้ว มาตามถนนสุวรรณศรจนถึงศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ระยะทางกว่า 30 กม. เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ ก่อนจะแห่กลับในตอนเย็น ระหว่างสองข้างทางเมืองสระแก้วจะมีชาวสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง และเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก จนเรียกได้ว่าเป็นวันไหลของจังหวัดสระแก้ว ถือเป็นการส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน
เทศกาลดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู
เทศกาลดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู
เทศกาลดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู
วันที่จัดงาน: มิถุนายน - ธันวาคม
สถานที่จัดงาน: อ่างเก็บน้ำพระปรง อำเภอวัฒนานคร
สมาคมรักษ์ปางสีดาร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมอนุรักษ์นกอ้ายงั่วจัด “เทศกาลดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู” ในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งขยายพันธุ์ และแหล่งหากินของนกอ้ายงั่ว และนกนานาชนิด เช่น นกงูหรือนกอ้ายงั่ว เป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่กำลัง ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี นกกาน้ำเล็ก นกกาน้ำใหญ่ นกยางเปีย นกยางควาย นกปากห่าง และนกกระสาแดง เป็นต้น ของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดูนก เพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว และสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็น “เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” รวมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมแหล่งขยายพันธุ์และความเป็นอยู่ พร้อมชมภาพสไลด์ลีลาสวย ๆ ของฝูงนกอ้ายงั่ว (นกงู) และภาพนกน้ำ นกทุ่ง นกป่า ณ บ้านคลองมะละกอ (บ้านลุงสน) ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง หรือออกเรือไปชมนกอ้ายงั่ว ที่อ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกมากมาย อาทิเช่น ล่องเรือดูนก ตกปลาในอ่างเก็บน้ำพระปรง หรือจะเลือกซื้อสินค้าชุมชน เช่น กระท้อนหวาน ผลิตภัณฑ์จากรากไม้ อาหารแปรรูปจากปลา -ปลาร้า, ปลาส้ม เป็นต้น
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา
วันที่จัดงาน: พฤษภาคม-กรกฎาคม
สถานที่จัดงาน: อุทยานแห่งชาติปางสีดา
จากการสำรวจผีเสื้อในผืนป่าปางสีดาพบผีเสื้อมากกว่า 400 ชนิด และมีปริมาณมาก จึงได้รับการยอมรับจากนักดูผีเสื้อว่าเป็น “เมืองผีเสื้อของป่าตะวันออก” ซึ่งเสน่ห์ของผีเสื้อที่อุทยานฯ ปางสีดา คือ พบเห็นได้ง่าย มีจำนวนมากหลากหลายชนิด โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะพบผีเสื้อนานาชนิดหลากสีสัน บินโฉบเฉี่ยวไปมาทั่วอุทยานฯ เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ จึงเหมาะที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมกับแมลงปีกสวย และเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อ ทางจังหวัดสระแก้วจึงร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางเขต 8 และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จัดงาน “เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา” ขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง ท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย การปล่อยเป็ดก่าคืนสู่ธรรมชาติ นิทรรศการผีเสื้อและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว การให้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อ พาชมผีเสื้อ ณ จุดชมผีเสื้อ โดยทางอุทยานฯจัดทำสถานที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ และการเดินป่าศึกษาธรรมชาติสัตว์ยามค่ำคืน และการจำหน่ายสินค้า OTOP/สินค้าพื้นเมือง เป็นต้น สำหรับเวลาในการดูผีเสื้อสามารถดูได้ตลอดทั้งวัน เพราะผีเสื้อแต่ละชนิดมีช่วงเวลาการออกหากินแตกต่างกัน แต่ที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้า เพราะเป็นเวลาที่ผีเสื้อจะเกาะนิ่งตามใบไม้ เพื่อพึ่งแดดให้ร่างกายและปีกอุ่นแข็งแรงก่อนที่จะออกหากิน ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตผีเสื้อได้อย่างใกล้ชิด โดยนักท่องเที่ยวสามารถกางเต๊นท์แคมปิ้งได้ด้วย
ประเพณีสมโภชศาลหลักเมือง
ประเพณีสมโภชศาลหลักเมือง
ประเพณีสมโภชศาลหลักเมือง
วันที่จัดงาน: กันยายน
สถานที่จัดงาน: ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองสระแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมมือกันจัดงานประเพณีสมโภชศาลหลักเมืองขึ้น ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสระแก้ว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาให้เป็นงานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไปอีกด้วย กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง ชมการแสดงมหรสพ และความบันเทิงมากมายในยามค่ำคืน อาทิเช่น การแสดงของวงดนตรีต่างๆ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกตลอดงาน
ประเพณีแห่ประสาทผึ้งปลอดเหล้า
วันที่จัดงาน: ตุลาคม
สถานที่จัดงาน: อำเภออรัญประเทศ
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ร่วมใจ เร่งสร้างกุศลพร้อมทำความดี สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงไว้ โดยการจัดโครงการ “บุญประเพณีแห่ประสาทผึ้ง ปลอดเหล้า” อันสืบเนื่องมาจาการการรณรงค์การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมมือในการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันออก โดยวันงานดังกล่าวจัดให้มี การประกวดขบวนแห่ประสาทผึ้ง ประกวดหอประสาท และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนชาวญ้อ โดยในเกณฑ์ประกวดจะมีหัวข้อ ขบวนแห่ปลอดเหล้า จากการจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและเครือข่ายภาคเอกชน-ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร