สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดสระแก้ว, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดสระแก้ว, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 13°47′49″ เหนือและลองติจูด 102°8′14″ ตะวันออก

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดสระแก้ว
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.6 30.1 31.1 30.7 30.1 29.1 28.0 28.9 28.0 28.1 27.3 29.2
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
30.9 35.0 59.8 192.0 282.8 266.7 741.8 251.0 153.1 0.6 0.0 183.1

หมายเหตุ: ในตารางแสดงอุณหภูมิเฉลี่ย และปริมาณน้ำฝนตามจริงของจังหวัดปราจีนบุรี
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร