สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร, ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ป้อมวิเชียรโชฎก (Wichian Chodok Fortress)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ตำบลมหาชัย ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2371 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากในสมัยนั้นได้เกิดกรณีพิพาทกับญวณเรื่องเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ รัชกาลที่ 3 ทรงเกรงว่าญวณจะยกกำลังมารุกรานไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) เป็นแม่กองสร้างป้อมเพื่อรักษาปากน้ำท่าจีนที่เมืองสมุทรสาคร และพระราชทานนามว่า "ป้อมวิเชียรโชฎก" ลักษณะของป้อมก่อด้วยอิฐถือปูนไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบตามช่องของกำแพงมีปืนใหญ่ไว้สำหรับป้องกันข้าศึกที่มาทางปากน้ำ
ศาลพันท้ายนรสิงห์ (Phanthai Norasing Shrine)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ศาลพันท้ายนรสิงห์ เป็นอนุสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์ รักษากฎระเบียบ กฎมณเฑียรบาลยิ่งกว่าชีวิตตน ตั้งอยู่ที่บ้านพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตามพงศาวดารเขียนไว้ว่า พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นชาวบ้านนรสิงห์ (ปัจจุบันคืออำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง) รับราชการเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย เมื่อเรือพระที่นั่งถึงบริเวณคลองโคกขาม คลองคดเคี้ยวมากเป็นเหตุให้หัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม ทำให้โขนเรือหักตกลงในน้ำ พันท้ายนรสิงห์จึงกราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตนตามกฎมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระทัย ตามพระราชกำหนดที่วางไว้จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์และให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตา แล้วนำศีรษะพันท้ายนรสิงห์ กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้นพลีกรรมไว้บนศาล เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ซึ่งต่อมากรมศิลปากรได้สร้างศาลขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่พังลงมา ภายในประดิษฐานประติมากรรมรูปพันท้ายนรสิงห์เป็นรูปบุคคลแต่งกายเครื่องแบบทหารโบราณสวมหมวก มือถือพาย ศาลพันท้ายนรสิงห์นี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา วัดใหญ่จอมปราสาท (Wat Yai Chom Prasat)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ) บริเวณกิโลเมตรที่ 31 เชิงสะพานท่าจีน เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (รัชกาลที่ 5) ได้รับพระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี" รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎกและยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญคือ พระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูนฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสำเภา ที่ซุ้มประตูและหน้าต่าง มีการประดับลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักไม้ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ ลักษณะเป็นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ภูเขา รูปสัตว์และบุคคล เป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งเป็นลวดลายแกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ที่งดงามมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ศาสนาสถานในวัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์สวยงามมาก ภายในวัดมีพระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระปิยะมหาราช ประดิษฐานอยู่ในสวนไม้ประดับด้านหนึ่ง นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ชาวสมุทรสาครสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีและเมื่อเดินทางไปชมวัดนี้ ยังได้ชมทิวทัศน์ของปากแม่น้ำท่าจีนอีกด้วย
ศาลหลักเมือง (The City Pillar Shrine)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือเพื่อไปหาปลาทุกครั้งชาวประมงจะต้องไปทำพิธีสักการะบูชาและจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Science Centre for Education)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ตำบลโคกขาม ห่างจากวัดโคกขามประมาณ 1 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ในเนื้อที่กว่า 18 ไร่ ภายในอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ ในหัวข้อโลกและระบบสุริยะ การสำรวจดวงจันทร์ ชีวิตของดาวฤกษ์ มีเครื่องฉายดาวภายในโดมขนาดเล็ก ประกอบการบรรยายมินิเธียร์เตอร์และมีชุดนิทรรศการเรื่อง "มนุษย์กับการวัดและการนับ" เล่าถึงประวัติของการพัฒนาการวัดมาอย่างยาวนาน ภายนอกอาคารจัดเป็นสวนวิทยาศาสตร์เช่น สวนธรณีวิทยา สวนสุขภาพ สวนสนุกของเครื่องเล่นเชิงฟิสิกส์และยังมีฐานเกษตรธรรมชาติและสวนสมุนไพร ซึ่งการจัดกิจกรรมจะผสมกลมกลืน กับสภาพภูมิทัศน์เดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. ตลาดมหาชัย ตลาดมหาชัย (Mahachai Market)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 200 เมตร เป็นตลาดที่รวมอาหารทะเลสดและแห้ง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมของสมุทรสาคร เนื่องจากการคมนาคมสัญจรมาสู่ตลาดมหาชัย เชื่อมโยงหลายเส้นทางเข้าด้วยกัน ทั้งเส้นทางรถยนต์ที่มาสุดตรงท่าเรือเทศบาล ซึ่งมีเรือเมล์ไปสู่ตำบลต่างๆ หลายแห่งแล้วยังสามารถเช่าเรือหางยาวไปเที่ยวคลองโคกขามได้ มีทั้งเช่าเหมาลำและเรือประจำทาง และยังมีขขบวนรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่มายังมหาชัยวันละหลายเที่ยว จุดชมนก (Bird Watching)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านแพ้ว
ตั้งอยู่ที่วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เขตตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว สิ่งที่น่าสนใจนอกจากศาสนสถานในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ในบริเวณวัด ยังเป็นที่อาศัยของเหล่านกกานับพันๆ ตัว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะไปเฝ้าดูนกที่นั่นได้ พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย (Ao Mahachai Mangrove Forest Study Centre)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตามถนนสุทธิวาตวิถี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไป 6 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 3,872 ไร่ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศป่าชายเลนและปากแม่น้ำท่าจีนและบริเวณที่ทำการศูนย์มีที่สำหรับกางเต็นท์พักแรมสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอีกด้วย สะพานปลา (Saphan Pla)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งรองจากกรุงเทพฯ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลทุกอย่างเป็นจำนวนมากและยังเป็นศูนย์กลางการค้าปลาทะเล นาเกลือ
นาเกลือ (Salt Farms)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งที่เหมาะกับการทำนาเกลือนากุ้งหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์และบริเวณสองข้างทางสายธนบุรี-ปากท่อต่อเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จะเห็นนาเกลือมีนกหลายชนิดบินผ่านไปมาและกังหันวิดน้ำเข้านาเกลือหมุนแล่นลม และมีเกลือวางขายเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี (Benjarong Village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอกระทุ่มแบน
บ้านดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำเครื่องเบญจรงค์อยู่แล้วและทางราชการก็ส่งเสริมโดยการส่งผลงานของทางหมู่บ้านเข้าประกวด จนได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น แต่ด้านความพร้อมของหมู่บ้านในการผลิตเครื่องเบญจรงค์นั้นยังจำกัด เพราะหากมีการสั่งซื้อจำนวนมากแล้วทางหมู่บ้านไม่สามารถผลิตได้ทันก็ต้องยกเลิกไป จึงได้คิดที่จะรวบรวมกลุ่มหัตถกรรมของหมู่บ้านขึ้นและเมื่อแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกันทำแล้ว ปัจจุบันสามารถรับได้ทั้งงานเล็กงานใหญ่ ทำให้เกิดการกระจายทั้งงานและสร้างรายได้ทั่วถึงกันในหมู่บ้าน

เครื่องเบญจรงค์ของหมู่บ้านดอนไก่ดี ชิ้นงานมีความประณีตงดงาม ทำจากวัสดุอย่างดีและมีลายที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น จึงทำให้ได้รับรางวัลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) และเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งสามารถกระจายขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยลายเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านมีทั้งลวดลายวิถีไทย ลายประเพณีสงกรานต์และลายตลาดน้ำ

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร