จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสาคร, ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสมุทรสาคร


จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลแนะนำจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "มหาชัย" เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารค กำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้จงรักภักดี จังหวัดนี้เดิมเรียกว่า "ท่าจีน" เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำ สำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบล "ท่าจีน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง "สาครบุรี" เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่จะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจน ถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมือง สาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ตำบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ. 2449 นาเกลือ

ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ทางราชการ เปลี่ยนคำว่า "เมือง" เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น "จังหวัดสมุทรสาคร" มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า "มหาชัย" ที่คนชอบเรียกกันนั้นเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสงคราม และอ่าวไทย
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสมุทรสาครไปยังจังหวัดใกล้เคียง
กรุงเทพฯ 36 กม.
จังหวัดสมุทรสงคราม 37 กม.
จังหวัดนครปฐม 48 กม.
จังหวัดราชบุรี 78 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองสมุทรสาครไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอกระทุ่มแบน 14 กม.
อำเภอบ้านแพ้้ว 23 กม.
งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
สถานที่ : วัดคลองครุ อำเภอเมือง
จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ์ พระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในเวลาจำเป็น ชาวไทยรามัญเชื่อว่าการถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงฆ์มาก และจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยลาภยศทั้งชาตินี้และชาติหน้า
งานเกษตรบ้านแพ้ว
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์ หรือ เดือนมีนาคม
สถานที่ : บริเวณคลองดำเนินสะดวก
จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางด้านการเกษตรของชาวสวนอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด และเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของประเทศ
งานเทศกาลอาหารทะเล
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์ หรือ เดือนมีนาคม
สถานที่ : บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลหลักเมือง
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านอาหารทะเลของจังหวัดรวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรของ ชาวบ้านแพ้ว ทั้งผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทะเล และสินค้าหัตถกรรม
ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน
สถานที่ : บริเวณริมเขื่อนและหน้าศาลากลางจังหวัด
จัดขึ้นทุกปี โดยจะมีการอัญเชิญไปประทับเกี้ยวลงเรือประมง ประดับธงทิวอย่างสวยงาม แล้วแห่ไปตามแม่น้ำท่าจีนจากตลาดมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอมบริเวณวัดสุวรรณารามและอัญเชิญไปจนถึงวัดช่องลม ให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร