สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี, ที่เที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (Old Court and City Hall)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2533 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Wat Phra Non Chaksi)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ประมาณ 4 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาวประมาณ 47 เมตร ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง ห่างจากบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์ไปทางทิศตะวันตกไปประมาณ 1 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์เก่าสิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือมีพระปรางค์ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น สูงประมาณ 8 วา ฐานก่อด้วยศิลาแลง ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยา ประมาณ 2 กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหารศาลา และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูปมาจากตระกูลบ้านช่างหล่อธนบุรี ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้กว่า 300 ตัว ซึ่งพระครูสิหมุณี อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่ ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่ และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา ตัวหนังใหญ่ที่ใช้แสดงแบ่งเป็นชุดใหญ่ๆ ได้ 4 ชุด คือ ชุดศึกใหญ่ (ศึกทศกัณฑ์) ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ ชุดนาคบาศและชุดศึกวิรุณจำบังมีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่

พิพิธภัณฑ์จะเปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.00 น

สถานที่ตั้ง : อำเภอค่ายบางระจัน
หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดไม้แดง อยู่ในบริเวณค่ายบางระจัน เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านข้าศึก ภายในบริเวณวัดมีวิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ รูปปั้นพระอาจารย์ธรรมโชติ สระน้ำ ศักดิ์สิทธิ์และมีต้นไม้แดงที่ยืนต้นมาแต่สมัยอยุธยา วัดโบสถ์
วัดโบสถ์ (Wat Bot)
สถานที่ตั้ง : อำเภออินทร์บุรี
เดิมเป็นวัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง และที่น่าสนใจคือการแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง โดยช่างที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห์บุรี โดยช่างฝีมือดีที่สุดของสิงห์บุรี คือ ช่างชื่น หัตถโกศล ผู้อุทิศ 10 ปีของชีวิตเขาทำชิ้นงานนี้ สถานที่ตั้ง : อำเภออินทร์บุรี
ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจันระยะทาง 17 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง วัดนี้มีเจดีย์เก่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูงประมาณ 15 เมตร นอกจากนั้นยังมีร่องรอยของเตาเผาปรากฏอยู่ประมาณ 3-4 เตา วัดพระปรางค์ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าช้าง
อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ไปประมาณ 9 กิโลเมตร เรียกกันทั่วไปว่า "วัดหลวงพ่อแพ" (พระเทพสิหบุราจารย์) มีพระพุทธรูปปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน (Monument of Bang Rachan Heroes)
สถานที่ตั้ง : อำเภอค่ายบางระจัน
อยู่ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3032 เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน สร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ค่ายบางระจันมีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญและเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2308 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี (In Buri National Museum)
สถานที่ตั้ง : อำเภออินทร์บุรี
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานี ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 มีโบราณวัตถุที่สำคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เช่น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย จัดแสดงเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง เป็นการละเล่นพื้นบ้าน เครื่องมือดักปลา เครื่องทอผ้า ตะเกียงโบราณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย และชาวต่างประเทศคนละ 5 บาท

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ (Mae La Maharachanuson Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบางระจัน
ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรีและอำเภอบางระจัน ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 ประมาณ 9 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านเชิงกลัด เข้าไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ คำว่า แม่ลา เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลา ฉะนั้นปลาที่จับได้จากลำน้ำแม่ลาจึงมีรสชาติอร่อย อ้วน เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร