จังหวัดสงขลา, สงขลา, ข้อมูลจังหวัดสงขลา, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจังหวัดสงขลา
ข้อมูลแนะนำจังหวัดสงขลา
แหลมสมิหลา, สงขลา
แหลมสมิหลา, สงขลา
จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 950 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 7,393 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย สงขลามีประชากรหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจีน มาเลย์ และไทย จึงทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่หลากหลายและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย ลักษณะพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นเขตภูเขาและที่ราบสูง โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสงขลาและรัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

นอกจากนี้สงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์

เมืองสงขลานี้เดิมเรียกว่า "เมืองสทิง” สันนิษฐานว่าชื่อเมือง “สงขลา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สิงหลา” ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกกันในอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือผ่านเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู-เกาะแมวจากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมือง จึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น หรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า “สงขลา” นั้นมาจากคำว่า “สิงขร” ที่แปลว่า “ภูเขา” เนื่องจากเมืองสงขลาในยุคดั้งเดิมตั้งอยู่เชิงเขา เมื่อพ่อค้าชาวมลายูเดินทางเข้ามาค้าขาย ได้ออกเสียงเพี้ยนเป็น “เซ็งคอรา” และต่อมาเมื่อชาวตะวันตกเข้ามา ก็ออกเสียงชื่อเมืองเพี้ยนเป็น “ซิงกอรา” (Singora) จากนั้นจึงค่อยๆ เพี้ยนเป็นคำว่า “สงขลา” ดังปัจจุบัน

จังหวัดสงขลาแบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ คืออำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง
อาณาเขต
ทิศเหนือ : จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่าวไทย
ทิศใต้ : จังหวัดยะลา ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก : อ่าวไทย จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก : จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสตูล 113 กม. จังหวัดยะลา 182 กม.
จังหวัดพัทลุง 120 กม. จังหวัดนครศรีธรรมราช 266 กม.
จังหวัดปัตตานี 139 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมืองสงขลาไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอสิงหนคร 26 กม. อำเภอรัตภูมิ 60 กม.
อำเภอหาดใหญ่ 26 กม. อำเภอสะเดา 70 กม.
อำเภอนาหม่อม 34 กม. อำเภอควนเนียง 72 กม.
อำเภอสทิงพระ 36 กม. อำเภอเทพา 73 กม.
อำเภอจะนะ 37 กม. อำเภอระโนด 73 กม.
อำเภอคลองหอยโข่ง 43 กม. อำเภอกระแสสินธุ์ 74 กม.
อำเภอบางกล่ำ 46 กม. อำเภอสะบ้าย้อย 104 กม.
อำเภอนาทวี 52 กม.
เทศกาลและงานประเพณี
การแข่งขันนกเขาชวาเสียง
When: เดือนกุมภาพันธ์
Where: ณ สนามหวังดี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ
คนไทยนิยมเลี้ยงและนิยมเล่นนกเขาชวามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเเข่งขันประกวดกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาบางส่วน นอกจากนี้ยังมีประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขันด้วย คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งประเทศดังกล่าวนี้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งนกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพาะพันธุ์ได้จากฟาร์มนกเขาที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การแข่งขันนกเขานิยมจัดเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม การตัดสินกรรมการจะวัดจากเสียงของนกโดยดูจากโทนเสียง น้ำเสียง จังหวะการขัน ความดัง และความต่อเนื่องในการขัน นกที่ชนะการประกวดจะมีราคาสูงมาก ในอำเภอจะนะมีฟาร์มนกเขาให้นักท่องเที่ยวชมและหาซื้อไปเลี้ยงทั้งเพื่อแข่ง ขันหรือเลี้ยงดูเพื่อความสวยงามได้จากฟาร์มต่างๆ

งานประเพณีสงกรานต์
งานประเพณีสงกรานต์
งานประเพณีสงกรานต์
When: วันที่ 13 เมษายน
Where: บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2 และ 3
งานประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นทุกปี ทางอำเภอหาดใหญ่มีการจัดงานขึ้นที่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมเดินทางมาร่วมสนุกสนานกับชาวไทยในเทศกาลประเพณีสงกรานต์นี้
ประเพณีการแข่งขันวัวชน
When: เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน
Where: สนามกีฬาชนโคนานาชาติ อำเภอรัตภูมิ
เป็นกีฬาพื้นเมืองของภาคใต้ แข่งเพื่อความสนุกสนาน สนามชนวัวเป็นลานดินกว้างล้อมคอกไว้ เมื่อเจ้าของปล่อยวัวพ้นคอกวัวทั้งสองจะตรงรี่เข้าปะทะ และใช้เขาเสยเกยเขา ขาทั้งสี่ยืนหยัด สู้กันอย่างไม่ยอมถอย ส่วนคนดูรายล้อมกันแน่นขนัด วัวจะเป็นวัวกระทิง รูปร่างบึกบึนกำยำ เขา หัว ตัว และขาหน้าต้องแข็งแรงซึ่งเลี้ยงดูมาอย่างดี เมื่อวิ่งเข้าปะทะหัวชนหัว เสียงสนั่น ต่างไม่ยอมถอย ชนกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมดแรงวิ่งหนีไป ในแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับความทรหดอดทนของวัวที่ฝึกฝนมา การชนโคจัดให้มีขึ้นเดือนละครั้งแต่ละสนามสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป (หากตรงกับวันพระ การชนโคจะเลื่อนไป) ปัจจุบันมักจะเล่นเป็นการพนันเดิมพันกัน
งานเทศกาลทำบุญเดือนสิบ
When: เดือนกันยายน
Where: จังหวัดสงขลา
เป็นงานประเพณีของชาวไทยภาคใต้ เกิดจากความเชื่อที่ว่าช่วงแรม 1-15 ค่ำเดือนสิบ วิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ไปเกิด จะได้รับการปลดปล่อยให้มาพบญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะจัดหาอาหารต่างๆไปทำบุญตามวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ที่อำเภอสทิงพระจะจัดงานเทศกาลนี้แปลกไปจากที่อื่นคือ มีการแห่หุ่นทองสูงเพื่อใช้แทนญาติหรือผู้อาวุโสที่เป็นที่นับถือของชาวบ้าน
งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว
งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว
งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว
When: เดือนตุลาคม
Where: บริเวณเชิงเขาตังกวน และสระบัว เทศบาลนครสงขลา
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ อำเภอเมือง พิธีจะเริ่มก่อนวันงานด้วยการห่มผ้าพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน ในวันงานเวลาเช้าจะเป็นพิธีตักบาตรเทโวบริเวณเชิงเขาตังกวน พระสงฆ์หลายร้อยรูปจะเดินลงมาจากเขาตังกวนเพื่อรับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชน ตอนสายจะมีเรือพระจากวัดต่างๆในเขตจังหวัดสงขลาเคลื่อนผ่านให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญและลากพระ ตามความเชื่อที่ว่าจะได้บุญกุศลสูง เรือพระจะมารวมกันที่บริเวณสระบัวเพื่อร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร