เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
สกุลเงินบาท
หน่วยของสกุลเงินไทยบาท ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่า 3 เซนต์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน1 ดอลลาร์ มีค่าประมาณ 32 บาท เงินบาทแบ่งออกเป็นสตางค์ "เหรียญ"ทองแดงเป็นมูลค่าที่ 25 และ 50 สตางค์ "เหรียญ"เงิน ได้แก่ 1, 2 และ 5 บาท เหรียญ 10 บาทประกอบด้วยทั้ง"เงิน"และ"ทองแดง" ธนบัตรมีมูลค่าตั้งแต่ 10 บาท (สีน้ำตาล) 20 บาท (สีเขียว), 50 บาท (สีน้ำเงิน), 100 บาท (สีแดง) 500 บาท (สีม่วง) และ 1,000 บาท (สีกากี)
เช็คเดินทาง / เช็ค / บัตรเครดิตs
เช็คเดินทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยกว่าการพกเงินสด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ หากเกิดการสูญหายหรือถูกโจรกรรม สามารถขอรับคืนเป็นเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่ธนาคารตัวแทนทั่วโลก เช็คเดินทางสามารถแลกเป็นเงินสดได้สะดวก เงินดอลลาร์เงินฝากธนาคารทุกจังหวัด โดยทั่วไปอัตราแลกเปลี่ยนโรงแรมจะต่ำกว่าที่เสนอโดยธนาคารและอัตราแลกเงินเสมอ ส่วนของบัตรเครดิตสามารถนำมาใช้
ระเบียบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน
1. เงินตราต่างประเทศ
การนำหรือโอนเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศทำได้ไม่จำกัดจำนวน แต่เมื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาแล้ว ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับธนาคารรับอนุญาต ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยภายใน 360 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มาหรือนำเข้า ทั้งนี้ ยกเว้นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศและชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน สถานทูตต่างประเทศและผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทูต ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ รวมถึงพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อทบวงการชำนัญพิเศษ องค์การหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทย
การซื้อหรือโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศผ่านธนาคารรับอนุญาต ต้องยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันในต่างประเทศ โดยสามารถโอนออกได้ตามภาระหรือวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารรับอนุญาตในประเทศไทย ได้ โดยต้องมีรายได้หรือรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะได้รับหรือต้องชำระในอนาคต หรือมีการลงทุนในต่างประเทศ การ นำธนบัตรเงินตราต่างประเทศติดตัวเพื่อออกไปนอก หรือเข้ามาในประเทศเกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า จะต้องสำแดงรายการที่ด่านศุลกากรทุกครั้ง

2. เงินบาท
ไม่มีข้อจำกัดในการนำธนบัตรเงินบาทเข้ามาในประเทศ ส่วนการนำเงินบาทติดตัวออกไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท และประเทศอื่นๆ ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท
หมายเหตุ: กฎระเบียบอาจมีเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสถานกงสุลเพื่อการยืนยัน
ระเบียบศุลกากร
ของต้องห้าม
ของต้องห้าม หมาย ถึงของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออก ไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับ โทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของกฎหมายศุลกากรด้วย ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้
1.1 วัตถุลามก การนำเข้าและส่งออกวัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ 1.2 สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
1.3 ยาเสพติดให้โทษ
1.4 เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำหนักลดลงโดยทุจริต ดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรือพระปรมาภิไธย ดวงตราหรือรอยตราของทางราชการอันเป็นของปลอม
1.5 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
1.6 สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
การส่งออกของเก่า
ศิลปวัตถุของอาณาจักรไทย
ได้แก่ พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์หรือชิ้นส่วนที่ปรักหักพัง ถูกห้ามนำออกจากประเทศไทย (มีข้อยกเว้นจะใช้เพื่อการเคารพบูชาโดยพุทธศาสนิกชนหรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือเพื่อการศึกษา โดยมีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมศิลปากร) ใบอนุญาตจะต้องออกโดยกรมศิลปากรเพื่อแสดงว่าวัตถุหรือศิลปวัตถุโบราณดังกล่าวสามารถนำออกนอกประเทศได้ อาจจะเป็นสำเนาหรือต้นฉบับ
โดยมีขั้นตอนการสมัครใบอนุญาต ดังนี้
- ถ่ายภาพมุมมองด้านหน้าของวัตถุ ขนาดเท่ากับโปสการ์ดจำนวน 2 ใบ (ไม่เกิน 5 ภาพ)
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

ยื่นภาพถ่ายวัตถุโบราณ, สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครและใบสมัครขออนุญาต ได้ที่กองพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงเทพ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

ระยะเวลาในการขออนุญาตดังกล่าวและการตรวจสอบประมาณ 4-7 วัน ก่อนทำการนำส่งศิลปวัตถุโบราณหรือวันเดินทาง
กฎอนามัย
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศปี 2005 กำหนดให้โรคไข้เหลืองเป็นโรคที่มีแนวโน้มระบาดข้ามประเทศได้ โดยทางการไทยออกระเบียบ สำหรับผู้เดินทางที่มาจาก 14 ประเทศได้แก่ โบลิเวีย, บราซิล, โคลัมเบีย, เปรู, แองโกลา, บาร์กินาฟาโซ, แกมเบีย, กานา, กินี , มอริเตเนีย, มาลี, ไนจีเรีย, ซูดานและซาอีร์ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองและแนบหนังสือแสดงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้เหลือง กับหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศไทย
หนังสือเดินทาง
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบหนังสือเดินทาง
วีซ่า
การตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 , 20 ธันวาคม 2545, 18 ตุลาคม 2547 และ 6 พฤษภาคม 2548 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 42 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

หมายเหตุ:
- คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวที่ออกโดย 42 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังจะกล่าวต่อไป จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย
- คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรณีที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ 15 วัน เว้นแต่คนมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
- คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่อง เที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตรา แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วย
รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
1. เครือรัฐออสเตรเลีย
2. สาธารณรัฐออสเตรีย
3. ราชอาณาจักร
4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
5. รัฐบาห์เรน
6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
7. แคนาดา
8. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
9. สาธารณรัฐฟินแลนด์
10. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
11. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
12. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
13. ฮ่องกง
14. สาธารณรัฐไอซ์
15. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
16. ไอร์แลนด์
17. รัฐอิสราเอล
18. สาธารณรัฐอิตาลี
19. ญี่ปุ่น
20. สาธารณรัฐเกาหลี
21. รัฐคูเวต
22. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
23. มาเลเซีย
24. ราชรัฐโมนาโก
25. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
26. นิวซีแลนด์
27. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
28. รัฐสุลต่านโอมาน
29. สาธารณรัฐเปรู
30. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
31. สาธารณรัฐโปรตุเกส
32. รัฐกาตาร์
33. สาธารณรัฐสิงคโปร์
34. ราชอาณาจักรเสปน
35. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
36. ราชอาณาจักรสวีเดน
37. สมาพันธรัฐสวิส
38. สาธารณรัฐตุรกี
39. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
40. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
41. สหรัฐอเมริกา
42. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย จะต้องการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสิ่งของติดตัวนักท่องเที่ยว หรือ ยานพาหนะส่วนบุคคล ณ จุดที่นำเข้านั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจจะตรวจของติดตัวผู้โดยสารและยานพาหนะที่จุดเข้าประเทศ และจัดเก็บภาษี (ถ้ามี) โดยผู้ที่ประสงค์จะนำยานพาหนะส่วนบุคคลประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมงเข้ามาพร้อมกับตนเองเป็นการชั่วคราวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ให้ครบถ้วน คือ

- เอกสารที่แสดงการชำระอากรการนำยานพาหนะเข้าราชอาณาจักรหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงความเป็นของเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการยานพาหนะ ที่จะใช้ในการออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ
- หลักฐานเอกสารของเจ้าของหรือผู้ประกอบการของรถ แสดงการชำระอากรซึ่งจะออกจากราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ยกเว้นชาวมาเลเซียที่เข้าราชอาณาจักรโดยรถโดยสารหรือเช่ารถทัวร์ หรือรถรับจ้าง ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองชายแดนมาเลเซีย ไม่จำเป็นต้องมีตั๋วเดินทางหรือเอกสารดังกล่าวในรายการที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งได้รับการยกเว้นวีซ่าและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุญาต แต่ในกรณีที่อาจอยู่ได้นานกว่า 15 วัน ในกรณีที่เกิดเหตุคาดไม่ถึงเช่นการเจ็บป่วยหรือความล่าช้าของเครื่องบินโดยสาร
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 15 วัน จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากควรใช้กับภารกิจในประเทศของตนเอง ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนทางการทูตไทย อาจดำเนินการขออนุญาตกับประเทศเพื่อนบ้านหรือส่งคำร้องขอและหลักฐานไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลู, สาทรใต้แขวง ., กรุงเทพฯ 10120
อายุของวีซ่า
หมายถึงระยะเวลาที่ผู้ได้รับวีซ่าสามารถใช้เดินทางมาประเทศไทยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้กำหนดอายุของวีซ่าและจะปรากฏอยู่ในวีซ่า สติ๊กเกอร์หรือตราประทับวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โดย ทั่วไปอายุของวีซ่าคือ 3 เดือนนับจากวันที่ออกวีซ่า แต่ในบางกรณีและสำหรับวีซ่าบางประเภทอายุของวีซ่าอาจเป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี หรือ 3 ปี
ระยะเวลาพำนัก
ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า
- วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (transit visa) จะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
- วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (tourist visa) จะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 30 วันหรือ 60 วัน
- วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (non-immigrant visa) จะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน
การต่ออายุวีซ่า
คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทย หรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (บริการหนังสือเดินทางสัญจร)
กรมการกงสุลได้จัดให้มีหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกไปให้บริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนอื่นของกรุงเทพ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังกรมการกงศุล โดยมีสำนักงานชั่วคราวดังนี้

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา :
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
- โทรศัพท์ 0-2383-8402-4 โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า :
- อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
- โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124

โดยทางสำนักงานมีเวลาทำการตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น. สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ถือวีซ่าและต้องการขยายระยะเวลาการพำนักดังนี้ :
- วีซ่าขอผ่านราชอาณาจักร 30 วัน
- วีซ่าม่องเที่ยว 30 วัน
- วีซ่าเมื่อมาถึง 10 วัน
- 10 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
- ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทาง (สำเนาวีซ่าหน้าแรกและหน้าปัจจุบันที่ลงตราไว้)
- รูปถ่าย 1 (4x6 ซม.) ค่าสมัคร 1,900 บาท
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-2873101 -9 2263, 2265
การขอกลับเข้ามาในประเทศ
ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตกลับเข้ามาในประเทศ 1,900 บาท
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบระยะเวลาของการพำนักในตราประทับในหนังสือเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยวพำนักในประเทศนั้นๆเกินระยะเวลา จะถูกปรับ 200 บาทต่อวันที่เกินที่เกินกำหนด