เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
การนั่งสมาธิ วิปัสนา
การฝึกสมาธิเป็นวิถีทางหนึ่งหรือเป็นหนทางที่นำมาช่วยในการใช้ชีวิตในภาวะที่มีการแข่งขันของโลกปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียด ความหดหู่ ภาวะซึมเศร้าและความจริงที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด โรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้ที่ใช้เวลาเป็นปีในการหาวิธีรักษา คนจำนวนมากจึงหันมาฝึกสมาธิที่เป็นวิถีทางธรรม ซึ่งหาไม่ได้จากวิถีทางโลก

การฝึกสมาธิ มีหลายแบบ ตามการปฏิบัติของแต่ละศาสนา แม้แต่ผู้ที่ไม่เคร่งในศาสนา ก็ยังถือปฏิบัติเพื่อต้องการฝึกจิตให้มีสมาธิ ช่วยให้การทำงานได้ดีขึ้น ในพุทธศาสนาการฝึกสมาธิถือเป็น มรรค 8 หรือทางสายกลาง เป็นหนทางไปสู่การตรัสรู้ เป็นสิ่งเดียวที่นำไปสู่ ความจริง 4 ประการ คือ อริยสัจ 4 ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า: ทุกข์ สิ่งที่ทำเกิดทุกข์ และหนทางแห่งการดับทุกข์ แม้ว่าคุณจะไม่สนใจในพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิเป็นการฝึกจิต มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดสมาธิและเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จะทำให้เกิดสันติภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

การนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
การนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
การฝึกสมาธิ หรือการเจริญกรรมฐานมี 2 แบบ คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน
1. สมถภาวนา หรือ สมถกรรมฐาน คือการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ ได้แก่ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจ หรือการทำจิตใจให้เป็นสมาธิความมั่นคงนั่นเอง
2. วิปัสสนาภาวนา หรือ วิปัสสนากรรมฐาน คือ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง ได้แก่ หลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงในรูปนาม ขันธ์ 5 ว่าเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยง(อนิจจัง) เป็นทุกข์ ทนได้ยาก (ทุกขัง) เป็นสภาวะที่ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เราเขา บังคับบัญชาไม่ได้ (อนัตตา) เรียกว่า วิปัสสนา

ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้ง 2 แบบนี้ ถูกแยกออกจากกัน ซึ่งคุณจะไม่สามารถเกิดสติได้เลย จนกว่าคุณจะมีการฝึกสมาธิได้ในระดับหนึ่งแล้ว

วีธีการเจริญสมถกรรมฐานมีมากมาย บางวิธีเก่าแก่กว่าพุทธศาสนาที่ถือกำเนิดขึ้นมา หลายๆ วิธีถูกพัฒนาหลังช่วงเวลาของพระพุทธเจ้าในวิธีต่างๆ เหล่านั้นที่ถือปฏิบัติมากที่สุดคือ การฝึกอานาปานสติ หรือ สติที่กำหนดลมหายใจเข้า-ออก ซึ่งได้รับการสืบทอด โดย พุทธทาส ภิกขุ (พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2536) ผู้ก่อตั้งวัดป่าสวน สวนโมกขพลาราม สวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของ อานาปานสติ 16 ประการ ซึ่งถูกเขียนลงด้วยภาษาบาลี

การทำสมาธิได้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย โดยใช้วิธีการปฏิบัติ โดยหายใจเข้า ภาวนาว่า "พุทธ" และที่หายใจออก ภาวนาว่า "โธ" คำที่ภาวนาอาจจะแตกต่างกันได้ แต่จุดประสงค์ของการภาวนา มุ่งในใจความสำคัญเพื่อฝึกจิตเหมือนกัน ยังมีเทคนิคอื่น ที่มีการสอนอย่างกว้างขวาง เรียกว่า การฝึกกษิณ โดยเพ่งกษิณ ไปที่วัตถุนอกตัวเอง เช่น เปลวไฟของเทียนหรือลูกแก้วคริสตัล

สติ คือ กุญแจสำคัญในวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการฝึกควบคุมตัวเองรู้การกระทำของร่างกาย การเพิ่มขึ้นและลดลงของหน้าอกของคุณ เมื่อคุณหายใจเข้าและหายใจออก การเคลื่อนไหวของเท้าและขาของคุณเมื่อคุณเดิน รวมทั้งความรู้สึกของคุณ ความคิดของคุณ และสุดท้าย จิตรู้ว่ากำลังทำอะไร ไม่ว่าคุณจะเดิน นั่ง และนอนสมาธิ อยู่ แต่ไม่กี่วิธีของวิปัสสนากรรมฐาน เมื่อไม่เคยผ่านการฝึกจิต สติอาจจะแตก ได้จากการได้รับการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยจาก เสียง, กลิ่น, ความร้อน ความหิว ความเจ็บปวด ฯลฯ กุญแจสำคัญคือการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้พำนักอยู่ในขณะนั้น เป็นขั้นเริ่มต้นที่สามารถหยั่งรู้ ขจัดสิ่งล่อใจ และเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะที่สงบ และถูกแยกออกจากการกระทำ

สถานที่สอนการฝึกสมาธิ ที่แพร่หลายอยู่ในประเทศไทย ที่คุณสามารถเข้าไปฝึกสมาธิได้ สถานที่ฝึกสมาธิในช่วงบ่ายหรือเย็น ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ ใกล้พระบรมมหาราชวัง มีศูนย์การฝึกสมาธิอยู่ 2 ที่ สำหรับคนไทย และนักท่องเที่ยว หรือคุณอาจเข้าร่วมวิปัสสนาในสถานที่ปฏิบัติธรรมเฉพาะ ซึ่งจะใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์หรือช่วงวันหยุดยาว ศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัด เป็นการฝึกที่ต่อเนื่องถึงสี่สัปดาห์ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน คุณต้องปฏิบัติตามศีล 5 ซึ่งประกอบด้วย การเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ เว้นจากการกล่าวเท็จ และเว้นจากการบริโภคสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สิ่งเหล่านั้นซึ่งทำให้ชีวิตขุ่นมัว สถานที่ปฏิบัติธรรมบางที่อาจต้องให้คุณรักษาศิล 8 ซึ่งนอกเพิ่มเติมจากศิล 5 คือ เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงวันใหม่) เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อมและเว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี
ข้อแนะนำในการปฏิบัติฝึกสมาธิ
บูชาและน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อส่งเสริมเกื้อกูลให้ผู้ปฏิบัติสมาธิเกิดความเลื่อมใสศรัทธาบารมีพระ รัตนตรัยที่ภาวนาเป็นการสนับสนุนเสริมพื้นฐานของจิตไม่ให้หดหู่ เกิดความหนักแน่น กล้าหาญ เข้มแข็ง สงบ พร้อมที่จะเริ่มต้นฝึกปฏิบัติจิตต่อไป ข้อแนะนำในการปฏิบัติฝึกสมาธิ
ข้อแนะนำในการปฏิบัติฝึกสมาธิ

หาเครื่องแต่งตัวและสถานที่ที่เหมาะสม ถ้าเป็นไปได้ควรหาเครื่องแต่งกายสีขาวที่ไม่คับแคบไว้ใส่ในระหว่างปฏิบัติจิต เพื่อให้หายใจสะดวก เลือดลมเดินหมุนเวียนได้คล่องและหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่การฝึกจิต คือเรียบง่าย เงียบ อากาศถ่ายเทสะดวก ร่มเย็นพอสมควร สองประการนี้ เป็นการช่วยสนับสนุน ให้จิตใจสะอาดสบายตา สงบได้สมาธิเร็ว

นอนให้เพียงพอ ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนพอสมควร แต่ไม่นอนมากเกินไป เมื่อตื่นแล้ว ไม่ควรนอนต่ออีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งและไม่ควรนอนกลางวัน เพราะการนอนมากจะทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มง่วงเหงาหาวนอนอยู่ตลอดไม่มีเรี่ยวแรง

ควรที่จะมีเวลารับประทานอาหารที่แน่นอนและรับประทานอาหารพอสมควรและควรงดเว้นสิ่งเสพติดและมึนเมา ตั้งแต่ยาเสพติดทั้งหลายจนเหล้า บุหรี่หมากพลู ยานัดถุ์ ตลอดจนชา กาแฟ

วิธีการถอนออกจากการปฏิบัติจิตทุกครั้งให้ค่อยๆ คลายออกจากสมาธิ ด้วยการหายใจตามปรกติช้า ๆ 10 ครั้ง แล้วถอนหายใจลึกๆ ช้า ๆ ตามแบบการฝึกลมปราณ อีก 10 ครั้ง ให้โล่งอกและตื่นจากภวังค์แล้วค่อยๆ ขยับร่างกายให้เคลื่อนไหวเล็กน้อย ถอนฝ่ามือที่ซ้อนกันอยู่นั้นออกแล้วมาวางบนหัวเข่า ลืมตาขึ้นเล็กน้อย มองลาดต่ำใกล้ตัวใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างคลึง เบาๆ ช้าๆ ที่ตาสักครู่แล้วจึงลืมตาขึ้นเต็มที่ และถูฝ่ามืออีกครั้งจนร้อนแล้วนวดคลึงตั้งแต่ขมับ ท้ายทอยลงมาต้นคอ ไหล่ แขน หน้าอก หน้าท้อง เอว หลัง ต้นขา แล้วจึงค่อยๆ ยืดขาออกกระดิกปลายเท้าให้ยืดออกพักหนึ่งจนรู้สึกหายจากอาการชาแข็งกระด้าง ปรับเช่นนี้ จนจิตใจและร่างกายคืนสู่สภาพปรกติ รับรู้สิ่งแวดล้อมเต็มที่แล้วจึงลุกขึ้นจากที่นั่ง และเดินจงกรมหลังจากฝึกปฏิบัติสมาธิแล้วทุกครั้ง ขอให้ท่านเดินจงกรมอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเป็นการบริหารร่างกายให้เลือดลมที่คั่ง ค้างตาม เอ็นตามข้อเดินสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาจะได้ไม่เสียสุขภาพด้วย
ศูนย์ฝึกสมาธิในประเทศไทย
ภาคกลาง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เบอร์โทร : 0 2223 6878
เป็นสำหนักวิปัสนากรรมฐานแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ครั้งเมื่อดำรงสมณะศักดิ์พระภิมธรรมเจ้าอาวาส ท่านส่งพระภิกษุไปดูงานศาสนาศึกษาวิปัสนากรรมฐานยังต่างประเทศและต่อมาได้แต่งตั้งวิปัสสนาจารย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ให้เป็นอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนาเป็นรูปแรกหลังจากจบการศักษาและวิปัสนากรรมฐานจาก สำนักศาสนายิกษาเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าโดยปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ" แรกเริ่มที่พระอุโบสถวัดพระมหาตุและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนต้องสร้างห้องปฏิบัติธรรมรอบๆ พระอุโบสถ ท่านอบรมและเผยแพร่วิปัสนากรรมฐานมาเป็นระยะเวลายาวนานมีผู้เคารถศรัทธาเป็นอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกระดับชั้นทุกฐานะอาชีพ ปัจจุบันสถานที่ปฏิบัติ ตั้อยู่ที่คณะ 5 สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ เปิดทุกวัน สอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิ เช้า กลางวัน แล เย็น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ POP บ้านสวนตะวันธรรม
สถานที่ตั้ง : บ้าน POP HOUSE ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทร : 08 7495 1616
เว็บไซต์ : www.pophouse.info
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ POP บ้านสวนตะวันธรรม เป็นสถานที่ที่เปิดให้มีการปฏิบัติธรรม 3-7 วันในกรุงเทพฯ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาที่พักกาย สงบใจ เชิญมาปฏิบัติธรรม 3-7 วัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติบ้านสวนตะวันธรรม ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานผ่านการทดสอบแล้วจนมั่นใจ สถานที่ปฏิบัติธรรมนี้จะก่อให้เกิดความสบายกายสบายใจและเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในมีการสอนสมาธิ สอนวิธีการปฏิบัติธรรม โดยมีพระอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ในการสอนสมาธิ ด้วยระยะเวลาที่จัดอย่างเหมาะสมและลงตัวที่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะจิต ใจให้ก้าวไปสู่ความสงบภายใน หาสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิตท่านสักครั้งหนึ่ง แล้วจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
เบอร์โทร : 0 2455 2525
เว็บไซต์ : www.ybat.org/eng/
จดทะเบียนเป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2493 มีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเปิดให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าอบรม ปฏิบัติธรรมทุกเดือนตลอดปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลาร่วม 20 ปี ยุวพุทธ มีหลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมหลากหลาย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน , หลักสูตร 2 วัน , หลักสูตร 3 วัน ,หลักสูตร 8 วัน , หลักสูตร 15 วัน จนถึงหลักสูตร 1 เดือน และ หลักสูตร 3 เดือน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการต่างๆ ตาม ที่เวลาของตนจะอำนวย ถือเป็นกิจกรรมหลักและสำคัญที่สุดของสมาคม โดยจัดอบรมขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวทางที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมทั่วไปเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตได้แก่ หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย หลักสูตรเจริญสติฯ, หลักสูตรวิปัสสนาสำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หลักสูตรวิปัสสนาสายพุทโธและหลักสูตรอื่นๆ โดยพระวิปัสสนาจารย์และวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ โดยยึดหลักมหาสติปัฏฐาน 4 หลักสูตรวิปัสนากรรมฐานสำหรับพระสงฆ์ เป็นอีกความสำคัญและจัดอบรมให้ความรู้แก่พระสงฆ์เป็นประจำทุกปี

ภาคตะวันออก
วัดภัททันตะอาสภาราม และสำนักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทร : 0 3829 2361
จำนวนที่นั่ง: 30 คน (แนะนำให้จองล่วงหน้าก่อน)
ตามแนวทางปฏิบัติ: ท่านมหาสีสะยาดอ , พระอาจารย์ภัททันตะอาสภมหาเถระ, ท่านพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ), คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากสำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 ใช้คำบริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ" สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งและธรรมชาติ มีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจาก อาคารปฏิบัติธรรมขนาดกลางและอุโบสถ ยังรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนัก

ภาคเหนือ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร : 0 5327 8620 ต่อ 0
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "สำนัก ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่", "ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายธรรมภาวนา)" และเป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเหนือ ได้รับการสอนสมาธิสติมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านมากกว่า 20 ปี มีพระสงฆ์ที่พูดภาษาอังกฤษ แม่ชีและอาสาสมัคร ทีมงานอำนวยความสะดวก ศูนย์บริการหลักสูตรพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 26 วัน หลังจากจบหลักสูตรคุณจะสามารถเข้าร่วม 10 วัน ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ วัดร่ำเปิงเป็นแหล่งวิปัสสนากรรมฐานทางภาคเหนือที่ทำการอบรมพระกรรมฐานในแนวสติปัฎฐาน 4 ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนใจมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กันอย่างมากมาย นอกจากนี้วัดนี้เป็นแห่งแรกที่มีพระไตรปิฏกฉบับล้านนา อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมที่มีพระไตรปิฏกฉบับภาษาต่าง ๆ มากที่สุดในโลก
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ เชียงใหม่
สถานที่ตั้ง : 99/1-3 หมู่ 8, ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร : 08 2333 3082, 09 1012 7542
เว็บไซต์ : www.meditationthai.org
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ เชียงใหม่ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดอันดับติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของนิตยสาร Travel+Leisure ศูนย์ปฎิบัติธรรมแห่งนี้ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่งดงาม มีอากาศเย็นสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และฝึกทำสมาธิท่ามกลางการสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติที่จะล้อมรอบคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิในแบบธรรมกายซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและเทคนิคที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อบรมในระดับขั้นสูงโดยพระสงฆ์ระดับพระอาจารย์
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
สถานที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร : 0 5382 6869
เจ้าอาวาสเป็นพระผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติของวัดร่ำเปิง มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เข้ามาฝึกสมาธิต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและแจ้งให้ทางวัดรู้ถึงความประสงค์ จึงจะสามารถเลือกว่าจะปฏิบัติตามศิล 5 หรือศีล 8 ทางวัดมีบริการอาหารและหอพัก หอพักส่วนใหญ่มีห้องน้ำในตัว เสื้อผ้าที่เหมาะสมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านติดกับวัด ผู้ต้องการเข้าปฎิบัติ ต้องโทรมาจองห้องก่อนล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนการปฏิบัติในช่วงวันหยุดและเทศกาลสำคัญและเทศกาลกินเจ (เนื่องจากห้องปฏิบัติอาจจะเต็ม)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วัดป่านานาชาติ
สถานที่ตั้ง : บ้านบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เว็บไซต์ : www.watpahnanachat.org
จัดเป็นวัดสาขาอันดับที่ 19 ของวัดหนองป่าพง เดิมชื่อว่า วัดอเมริกาวาส และมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่านานาชาติ ภายหลังโดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Wat Pah Nanachat (Bung Wai Forest Monastery) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระภิกษุชาวต่างชาติ เช่น อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และญี่ปุ่น เป็นต้น มาจำพรรษาอยู่มิได้ขาด ปัจจุบันนี้ วัดป่านานาชาติ ได้มีพระภิกษุสามเณรชาวต่างชาติมาจำพรรษาจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมัฎฐาน พระภิกษุในวัดเกือบทุกรูป จะสามารถพูดภาษาไทย สวดภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ภาคใต้
สวนโมกขพลาราม
สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทร : 0 7743 1596-7, 0 7743 1661-2
เว็บไซต์ : www.suanmokkh.org
เริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยปลายยุคของ พุทธทาส ภิกขุ ผู้นำของการทำสมาธิ และนักพุทธวิชาการ สวนโมกได้ถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง 10 วัน ตลอดหลักสูตร ระหว่างนี้ผู้เข้าอบรมจะสำรวจความสำคัญในเรื่อง: ธรรมะและสมาธิ สอนการทำสมาธิกำหนดสติกับลมหายใจ (อานาปานสติ) เป็นระบบที่ถือปฏิบัติมากที่สุดของพระพุทธเจ้า การบรรยายธรรมะจะมีขึ้นทุกวัน และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้กับผู้อื่น ซึ่งพูดง่ายๆ เป็นภาษาอังกฤษว่า "Friends" ในการแนะแนวการปฏิบัติสมาธิและด้านอื่นๆ ของหลักสูตร
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง : 57/7 หมู่ 5 , ตำบลเกาะยาวน้อย, อำเภอเกาะยาว, จังหวัดพังงา
เบอร์โทร : 08 2333 3082, 09 1012 7542
เว็บไซต์ : www.meditationthai.org
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดอันดับติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของนิตยสาร Travel+Leisure ศูนย์ปฎิบัติธรรมแห่งนี้ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่งดงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และฝึกทำสมาธิท่ามกลางการสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติที่จะล้อมรอบคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิในแบบธรรมกายซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและเทคนิคที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อบรมในระดับขั้นสูงโดยพระสงฆ์ระดับพระอาจารย์