เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

Getting Around Thailand by Air

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนุกกับการทางท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางเราได้จัดทำ คู่มือตารางเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ตราด - กรุงเทพมหานคร

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง กรุงเทพมหานคร - สุววรณภูมิ (BKK)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:00 11:00 ทุกวัน PG 302 0 01:00 -
13:10 14:10 ทุกวัน PG 306 0 01:00 -
16:25 17:25 ทุกวัน PG 310 0 01:00 -
18:30 19:30 ทุกวัน PG 308 0 01:00 -
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10 11:10 ทุกวัน PG 302 0 01:00 -
13:10 14:10 ทุกวัน PG 306 0 01:00 -
18:30 19:30 ทุกวัน PG 308 0 01:00 -
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:00 11:00 ทุกวัน PG 302 0 01:00 -
13:10 14:10 ทุกวัน PG 306 0 01:00 -
16:25 17:25 ทุกวัน PG 310 0 01:00 -
18:30 19:30 ทุกวัน PG 308 0 01:00 -
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตราด - เชียงใหม่

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง เชียงใหม่ (CNX)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:00
12:10
11:00
13:25
ทุกวัน PG 302
PG 217
1 03:25 กรุงเทพฯ
10:00
15:05
11:00
16:25
ทุกวัน PG 302
PG 262
1 06:25 กรุงเทพฯ
13:10
17:05
14:10
18:25
ทุกวัน PG 306
PG 906
1 05:15 กรุงเทพฯ
16:25
21:25
17:25
22:45
ทุกวัน PG 310
PG 221
1 06:20 กรุงเทพฯ
18:30
21:25
19:30
22:45
ทุกวัน PG 308
PG 221
1 04:15 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10
14:30
11:10
15:50
ทุกวัน PG 302
PG 225
1 05:40 กรุงเทพฯ
10:10
16:55
11:10
18:15
ทุกวัน PG 302
PG 219
1 08:05 กรุงเทพฯ
13:10
16:55
14:10
18:15
ทุกวัน PG 306
PG 219
1 05:05 กรุงเทพฯ
18:30
21:35
19:30
22:25
ทุกวัน PG 308
PG 221
1 04:45 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:00
12:10
11:00
13:25
ทุกวัน PG 302
PG 217
1 03:25 กรุงเทพฯ
10:00
15:05
11:00
16:25
ทุกวัน PG 302
PG 262
1 06:25 กรุงเทพฯ
13:10
17:05
14:10
18:25
ทุกวัน PG 306
PG 906
1 05:15 กรุงเทพฯ
13:10
19:30
14:10
20:50
ทุกวัน PG 306
PG 227
1 07:40 กรุงเทพฯ
16:25
19:30
17:25
20:50
ทุกวัน PG 310
PG 227
1 04:25 กรุงเทพฯ
16:25
20:20
17:25
21:40
ทุกวัน PG 310
PG 239
1 05:15 กรุงเทพฯ
16:25
21:25
17:25
22:45
ทุกวัน PG 310
PG 221
1 06:20 กรุงเทพฯ
18:30
21:25
19:30
22:45
ทุกวัน PG 308
PG 221
1 04:15 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตราด - เชียงราย

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง เชียงราย (CEI)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:00
14:00
11:00
15:30
ทุกวัน PG 302
PG 233
1 05:30 กรุงเทพฯ
13:10
18:20
14:10
19:50
ทุกวัน PG 306
PG 235
1 06:40 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10
13:05
11:10
14:35
ทุกวัน PG 302
PG 233
1 04:25 กรุงเทพฯ
10:10
16:50
11:10
18:20
ทุกวัน PG 302
PG 235
1 08:10 กรุงเทพฯ
13:10
16:50
14:10
18:20
ทุกวัน PG 306
PG 235
1 05:10 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:00
14:00
11:00
15:30
ทุกวัน PG 302
PG 233
1 05:30 กรุงเทพฯ
13:10
18:20
14:10
19:50
ทุกวัน PG 306
PG 235
1 06:40 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตราด - เกาะสมุย

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง เกาะสมุย (USM)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 13:10
15:15
14:10
16:25
ทุกวัน PG 306
PG 163
1 03:15 กรุงเทพฯ
13:10
15:30
14:10
16:40
ทุกวัน PG 306
PG 873
1 03:30 กรุงเทพฯ
13:10
15:50
14:10
17:00
ทุกวัน PG 306
PG 951
1 03:50 กรุงเทพฯ
13:10
17:00
14:10
18:30
ทุกวัน PG 306
PG 167
1 05:20 กรุงเทพฯ
16:25
19:10
17:25
20:20
ทุกวัน PG 310
PG 185
1 03:55 กรุงเทพฯ
16:25
19:30
17:25
20:40
ทุกวัน PG 310
PG 189
1 04:15 กรุงเทพฯ
16:25
20:30
17:25
21:40
ทุกวัน PG 310
PG 199
1 05:15 กรุงเทพฯ
18:30
20:30
19:30
21:40
ทุกวัน PG 308
PG 199
1 03:10 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10
12:40
11:10
13:45
ทุกวัน PG 302
PG 133
1 03:35 กรุงเทพฯ
10:10
13:40
11:10
14:45
ทุกวัน PG 302
PG 145
1 04:35 กรุงเทพฯ
10:10
14:30
11:10
15:30
ทุกวัน PG 302
PG 961
1 05:25 กรุงเทพฯ
10:10
15:35
11:10
16:40
ทุกวัน PG 302
PG 873
1 06:30 กรุงเทพฯ
13:10
15:35
14:10
16:40
ทุกวัน PG 306
PG 873
1 03:30 กรุงเทพฯ
13:10
16:05
14:10
17:10
ทุกวัน PG 306
PG 951
1 04:00 กรุงเทพฯ
13:10
16:50
14:10
17:55
ทุกวัน PG 306
PG 169
1 04:45 กรุงเทพฯ
13:10
17:00
14:10
18:30
ทุกวัน PG 306
PG 171
1 05:20 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:00
12:45
11:00
13:55
ทุกวัน PG 302
PG 135
1 03:55 กรุงเทพฯ
10:00
14:30
11:00
15:40
ทุกวัน PG 302
PG 961
1 05:40 กรุงเทพฯ
10:00
15:15
11:00
16:25
ทุกวัน PG 302
PG 163
1 06:25 กรุงเทพฯ
10:00
15:30
11:00
16:40
ทุกวัน PG 302
PG 873
1 06:40 กรุงเทพฯ
13:10
15:30
14:10
16:40
ทุกวัน PG 306
PG 873
1 03:30 กรุงเทพฯ
13:10
15:50
14:10
17:00
ทุกวัน PG 306
PG 951
1 03:50 กรุงเทพฯ
13:10
17:05
14:10
18:35
ทุกวัน PG 306
PG 167
1 05:25 กรุงเทพฯ
13:10
17:45
14:10
18:55
ทุกวัน PG 306
PG 171
1 05:45 กรุงเทพฯ
16:25
19:10
17:25
20:20
ทุกวัน PG 310
PG 185
1 03:55 กรุงเทพฯ
16:25
19:30
17:25
20:40
ทุกวัน PG 310
PG 189
1 04:15 กรุงเทพฯ
16:25
20:30
17:25
21:40
ทุกวัน PG 310
PG 199
1 05:15 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตราด - กระบี่

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง กระบี่ (KBV)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:00
12:50
11:00
14:20
ทุกวัน PG 302
PG 267
1 04:20 กรุงเทพฯ
13:10
17:20
14:10
18:50
ทุกวัน PG 306
PG 263
1 05:40 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10
12:40
11:10
14:05
ทุกวัน PG 302
PG 267
1 03:55 กรุงเทพฯ
13:10
17:45
14:10
19:10
ทุกวัน PG 306
PG 263
1 06:00 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:00
12:50
11:00
14:20
ทุกวัน PG 302
PG 267
1 04:20 กรุงเทพฯ
13:10
17:20
14:10
18:50
ทุกวัน PG 306
PG 263
1 05:40 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตราด - ลำปาง

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง ลำปาง (LPT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:00
12:35
11:00
14:10
ทุกวัน PG 302
PG 207
1 04:10 กรุงเทพฯ
10:00
16:55
11:00
18:30
ทุกวัน PG 302
PG 205
1 08:30 กรุงเทพฯ
13:10
16:55
14:10
18:30
ทุกวัน PG 306
PG 205
1 05:20 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10
17:05
11:10
18:40
ทุกวัน PG 302
PG 205
1 08:30 กรุงเทพฯ
13:10
17:05
14:10
18:40
ทุกวัน PG 306
PG 205
1 05:30 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:00
12:35
11:00
14:10
ทุกวัน PG 302
PG 207
1 04:10 กรุงเทพฯ
10:00
16:55
11:00
18:30
ทุกวัน PG 302
PG 205
1 08:30 กรุงเทพฯ
13:10
16:55
14:10
18:30
ทุกวัน PG 306
PG 205
1 05:20 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตราด - ภูเก็ต

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง ภูเก็ต (HKT)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:00
12:25
11:00
13:55
ทุกวัน PG 302
PG 273
1 03:55 กรุงเทพฯ
10:00
14:30
11:00
16:00
ทุกวัน PG 302
PG 285
1 06:00 กรุงเทพฯ
13:10
17:25
14:10
18:55
ทุกวัน PG 306
PG 277
1 05:45 กรุงเทพฯ
16:25
19:40
17:25
21:10
ทุกวัน PG 310
PG 279
1 04:45 กรุงเทพฯ
16:25
21:55
17:25
23:25
ทุกวัน PG 310
PG 287
1 07:00 กรุงเทพฯ
18:30
21:55
19:30
23:25
ทุกวัน PG 308
PG 287
1 04:55 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10
12:25
11:10
13:50
ทุกวัน PG 302
PG 273
1 03:40 กรุงเทพฯ
10:10
13:55
11:10
15:20
ทุกวัน PG 302
PG 285
1 05:10 กรุงเทพฯ
10:10
16:55
11:10
18:20
ทุกวัน PG 302
PG 277
1 08:10 กรุงเทพฯ
13:10
16:55
14:10
18:20
ทุกวัน PG 306
PG 277
1 05:10 กรุงเทพฯ
13:10
19:45
14:10
21:10
ทุกวัน PG 306
PG 279
1 08:00 กรุงเทพฯ
18:30
21:55
19:30
23:20
ทุกวัน PG 308
PG 220
1 04:50 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตราด - สุโขทัย

Bangkok Airway logo
Time Table
ตราด (TDX) ถึง สุโขทัย (THS)
ช่วงระยะเวลาเดินทาง เวลาออก เวลาถึง วันเดินทาง เที่ยวบิน หยุด ระยะเวลาการเดินทาง
(ชั่วโมง : นาที)
เปลี่ยนเครื่อง
วันนี้ – 30 มี.ค.62 10:00
13:10
11:00
14:30
ทุกวัน PG 302
PG 209
1 04:30 กรุงเทพฯ
10:00
15:30
11:00
16:50
ทุกวัน PG 302
PG 213
1 06:50 กรุงเทพฯ
13:10
15:30
14:10
16:50
ทุกวัน PG 306
PG 213
1 03:40 กรุงเทพฯ
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 10:10
16:00
11:10
17:20
ทุกวัน PG 302
PG 213
1 07:10 กรุงเทพฯ
13:10
16:00
14:10
17:20
ทุกวัน PG 306
PG 213
1 04:10 กรุงเทพฯ
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 10:00
13:10
11:00
14:30
ทุกวัน PG 302
PG 209
1 04:30 กรุงเทพฯ
10:00
15:30
11:00
16:50
ทุกวัน PG 302
PG 213
1 06:50 กรุงเทพฯ
13:10
15:30
14:10
16:50
ทุกวัน PG 306
PG 213
1 03:40 กรุงเทพฯ
หมายเหตุ
 • - วันที่ออกเดินทางและวันที่เดินทางกลับ จะแสดงเป็นเวลาในท้องถิ่น
 • - ตารางเที่ยวบินที่แสดงอยู่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โดยสายการบินสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ตารางการบินและเวลาการเดินทางจริงจะระบุไว้เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562